Jdi na obsah Jdi na menu
 


Diskuse k TSO 8

19. 12. 2013

Tomáš
10.05.2012, 16:01:05 RE: RE:
Reagovat

V tom, že "Ve větě „Být svůj znamená jednat podle svého vlastního uvážení“ je položeno rovnítko mezi pojmy: být = jednat" se hluboce mýlíte. Rovnítko je položeno mezi "být svůj" a "jednat podle svého vlastního uvážení". Jakékoli zjednodušování (včetně toho, které jste předvedl), je jen tendenční manipulace. Podobně byste mohl manipulovat např. u vět "být ostražitý" a "dávat pozor" a poukazovat na to, že "být" není totéž, co "dávat" a ač byste mluvil pravdu, přece by tato pravda (že být není totéž co dávat) nijak nevyvracela, že "být ostražitý" a "dávat pozor" je totéž.

Proto máte pravdu také v tom, že kámen také je, přestože nejedná... Nijak to však nesouvisí s tím, o čem mluvím.

Ohledně vnitřní a vnější svobody jsem se nejspíš vyjádřil nepřesně. Šlo mi o to rozlišit individuální svobodu (to jsem myslel tou vnitřní) od sociální (tu jsem v tomto kontextu považoval za vnější). Být svůj znamená jednat individuálně svobodně. A jednat individuálně svobodně předpokládá také myslet individuálně svobodně. Být svůj však také může znamenat omezovat ostatní, takže být svůj nezaručuje sociální svobodu.

Ve větě "Teze „Nebýt svůj znamená být něčí loutkou“ je založena na protimluvu: nebýt = být..." se dopouštíte stejné tendenční manipulace jako výše. Vůbec to není založeno na Vámi uvedeném protimluvu. Je to založeno na tom, že být individuálně svobodný je opakem k být něčí loutkou (proto je třeba použít v jedné větě být a v druhé nebýt, chceme-li tyto věty postavit do rovnice, ale to je Vám jistě jasné).

Ve větě "Teze „poslouchat svůj instinkt ještě neznamená řídit se jen podle něj“ je rovněž založena na protimluvu: poslouchat = neposlouchat (neřídit se jen podle něj)..." se dopouštítě tendenčního posuzování, kdy záměrně ignorujete plný význam slovesa "poslouchat" (resp. "neposlouchat") a berete v úvahu jen jeho dílčí význam (poslouchat jako být poslušný) a ignorujete jiný (hlavní) význam (poslouchat jako naslouchat, slyšet). Chcete-li soudit poctivě, musíte vzít v úvahu obojí. Já to udělal a proto jsem to také ve své argumentaci zdůraznil (poslouchat ... ještě neznamená řídit se jen podle ...).

Tvrdíte, že má teze „jednat podle svého vlastního uvážení, nikoli podle uvážení jiných = být vnitřně svobodný“ zakazuje svobodně jednat podle uvážení jiných. Neuvědomujete si však, že je možné při vlastním uvážení vzít v úvahu již předešlá uvážení jiných. Konáme-li bez vlastního uvážení, pak konáme z vnějších impulsů, a logicky jsme otroky těchto impulsů, ať už jsou to impulsy vzešlé z uvažování jiných, či jsou zcela neuvážené. V takových případech ale nejsme v pravdě svobodni.
Co se užívání léku podle uvážení léčitele týče, tam přece dochází k tomu, že uvažujeme o důveryhodnosti tohoto léčitele, a konečná úvaha o tom, zda lék užijeme, je tedy na nás, nikoli na léčiteli.

Analogii s instinktem a svědkem chápete dobře. Jen se dopouštíte nepřesnosti, když tvrdíte "Je-li tomu tak, pak je tu zadáno: instinkt = svědek.". Ono je tu zadáno ve skutečnosti toto: "instinkt = jeden ze svědků". Vaše následná argumentace k tomuto je založena na nevnímání tohoto rozdílu, a proto je bezpředmětná.

Na základě výše uvedeného musím s výjimkou pojmu "vnitřní svodoba" (který lze chápat jinak, než jak jsem ho mínil já) trvat na svém výroku. Snad jsem dostatečně upřesnil, jak jsem to mínil.
ZMP VM
10.05.2012, 21:22:54 RE:
Reagovat


Je sympatické, že se jen tak snadno nedáte. Ale ani já se tak snadno nedám:

Výroky jako: Jednat podle svého vlastního uvážení, jednat podle cizího uvážení, jednat bez uvážení atp., mají společného jmenovatele, jímž je pojem „jednat“.

Výroky jako: Být svůj, být cizí, být bezprizorní, být nesvobodný, být svobodný, mají společného jmenovatele v pojmu „být“.

Zjednodušení typu „být = jednat“ je proto oprávněné jako je oprávněné zobecňování, neboť správně zobecnit znamená rozpoznat v tom konkrétním to obecné. Tak byl mj. objeven např. Archimédův zákon. Já tvrdím, že v daném případě je mé zobecnění správné, na Vás je dokázat, že správné není.

V daném případě ještě nevedeme spor o význam teze „Být svůj znamená jednat podle svého vlastního uvážení“, ale jen o to, zda svou tezi vyjadřujete jednoznačně. Jinak jí totiž sotva kdo správně porozumí.

 

Náš spor je veden o význam fráze „buď svůj“. Nevím proč by mělo být toto nabádání vztahováno jen na naší činnost (jednání), nikoliv také na naši nečinnost (nejednání). Odtud moje námitky proti rovnici „být = jednat“. Věřím, že uznáte, že platná je tu pouze rovnice:

být = jednat i nejednat

Přidáme-li tedy k Vašemu pojmu „jednat“ také „nejednat“, dostanou slova „být svůj“ význam ryze vlastnický, to je: „být čí?“ V takovém případě dostačuje pouze pojem „být“. O jednání či nejednání tu není třeba vůbec mluvit. Jde tedy o to, komu patří naše bytí, to je, zda jednáme či odpočíváme podle cizího, či podle vlastního uvážení, zda máme cizího pána nebo jsme svým vlastním pánem.

Slova „buď svůj“ říkají jednoznačně: Buď svým vlastním pánem, to je osvoboď se od cizího pána, to je buď svobodný zevně (sociálně), bez ohledu na to, zda jsi svobodný vnitřně (svobodomyslný)! Takto jednostranná výzva k vnější svobodě, bez výkladu, co vnější svoboda vlastně je a jak ji lze realizovat, je ovšem pouhopouhá fráze, apelující jen a jen na naši nekultivovanou přirozenost, na naše instinkty, tedy na naši vnitřní nesvobodu, jejímž vnějším projevem je svévole či zvůle, nikoliv sociální svoboda...

Z uvedeného by mělo být také zřejmé, že námitka „kámen také je, přestože nejedná“, s věcí přece jen souvisí...

V uvedených souvislostech lze za jednoznačně pravdivou uznat Vaši následující tezi, pokud v ní pojem „jednat“, nahradíte pojmem „být“:

„Být svůj znamená být (nikoliv jen jednat) individuálně svobodn-ě-ý. A být (nikoliv jen jednat) individuálně svobodn-ě-ý předpokládá také myslet individuálně svobodně. Být svůj však také může znamenat omezovat ostatní, takže být svůj nezaručuje sociální svobodu.“

V případě teze „Nebýt svůj znamená být něčí loutkou“, jste nesporný protimluv: „nebýt = být" obhájil, jako v daném kontextu plně oprávněný!!!

 

V případě teze „poslouchat svůj instinkt ještě neznamená řídit se jen podle něj“, jste nesporný protimluv: „poslouchat = neposlouchat (neřídit se jen podle něj)“ neobhájil.

Svou obhajobu totiž zakládáte na zcela nepatřičném pojmu „slyšet instinkt“, neboť instinkt lze ve skutečnosti pouze a jen cítit. Pojem cítit Vám obhajobu pomocí slovních hříček neumožňuje.

Zkrátka, poslouchat své instinktivní cítění znamená řídit se jen podle něj, neboť pojem „poslouchat“ tu v žádném případě nemůže znamenat „naslouchat či slyšet“!!!

 

Proti námitce, že Vaše rovnice „jednat podle svého vlastního uvážení, nikoli podle uvážení jiných = být vnitřně svobodný“ zakazuje svobodně jednat podle uvážení jiných, stavíte tezí, že „při vlastním uvážení je možné vzít v úvahu uvážení jiných“. To je sice dokonalá pravda, avšak s obhajovanou tezí nemá nic společného. Musel byste totiž nějak dokázat, že je vůbec možné, vzít v úvahu cizí úvahu tak, abychom ji mohli oprávněně pokládat za svou vlastní úvahu, aniž by nám byla vnucena cizí sugescí, nátlakem, vlastní zvůlí či jinou zaujatostí. Právě zmanipulovaní lidé mají zpravidla zato, že konají na základě vlastního uvážení a tedy svobodně, popřípadě podle uvážení, jak pravíte, důvěryhodného odborníka. Konečná volba (např. zda doporučený lék užijeme) je sice na nás, nikoliv na cizí důvěryhodné osobě, avšak volba zmanipulovaného nevědomce nemůže být na žádný způsob svobodná, neboť není s to domyslet její následky (srovnej „svobodnou volbu“ Adama a Evy). To vše Vaše teze nebere v úvahu...

Tvrdím-li, že je zadáno: „instinkt = svědek", a Vy proti tomu tvrdíte, že je zadáno: "instinkt = jeden ze svědků", pak tu máme tvrzení proti tvrzení. Očekával jsem, že mi nahrajete uvedením příkladu jiných zadaných svědků. Protože se tak nestalo, nelze moje tvrzení pokládat za bezpředmětné...
zmp
Tomáš
11.05.2012, 00:30:06 RE: RE:
Reagovat

V principu nemám námitek proti zobecnění mého výroku z varianty "jednat" na "být". Je to přesnější. Použil jsem pojem "jednat", neboť obrat "být svůj" se téměř výhradně používá ve vztahu k vystupování nějaké osoby, tj. jednání. V principu je však možné i nejednat na základě svobodného rozhodnutí. Nehledal jsem filosoficky nejpřesnější definici. Jen jsem sděloval smysl této fráze, jak je chápán veřejností, což bylo v naprostém rozporu s Vaším popisem "buď přirozený, poslouchej instinkt".

Uvedl jste: Zjednodušení typu „být = jednat“ je proto oprávněné...
Byť souhlasím, že v daném případě je přesnější "být", než "jednat", přesto tato Vaše technika v diskusi je nepatřičná. Obecně nelze vytrhávat z kontextu celých vět jejich slovesa a jen tak beze všeho je srovnávat a závěry dané výsledkem tohoto srovnání pak podsouvat původním větám.

ZMP: Slova „buď svůj“ říkají jednoznačně: Buď svým vlastním pánem, to je osvoboď se od cizího pána, to je buď svobodný zevně (sociálně), bez ohledu na to, zda jsi svobodný vnitřně (svobodomyslný)!

Souhlasím s tím, že slova "buď svůj" říkají jednoznačně "buď svým vlastním pánem". Když už ale chcete být přesný, tak musím dodat, že o "osvobozování se" už samy o sobě tato slova nic neříkají, neboť apriori nepředpokládají ani svobodu ani nesvobodu oslovovaného. Zda vyzývají k sociální svobodě a nejen k individuální je rovněž diskutabilní, protože jistě vnímáte rozdíl mezi sociální svobodou a svévolí. Aby šlo o výzvu k sociální svobodě, museli bychom výzvu rozšířit na "buď svůj tak, aby i ostatní mohli být sví".

ZMP: Takto jednostranná výzva k vnější svobodě, bez výkladu, co vnější svoboda vlastně je a jak ji lze realizovat, je ovšem pouhopouhá fráze, apelující jen a jen na naši nekultivovanou přirozenost, na naše instinkty, tedy na naši vnitřní nesvobodu, jejímž vnějším projevem je svévole či zvůle, nikoliv sociální svoboda...

Souhlasím s tím, že jde o pouhou frázi. Onen apel na nekultivovanou přirozenost či na naše instinkty však v této frázi neshledávám. Aby tato fráze mohla na něco apelovat, musela by nejdřív předpokládat nějaký stav. Kde v této frázi vidíte onen předpoklad nekultovované přirozenosti? Řeknu-li komu "Buď svůj" nemusí to nutně znamenat "Osvoboď se ze svého nekultivovaně přirozeného otroctví". Může to rovněž znamenat "Udrž si svoji svobodu".

ZMP: V případě teze „Nebýt svůj znamená být něčí loutkou“, jste nesporný protimluv: „nebýt = být" obhájil, jako v daném kontextu plně oprávněný!!!

Až na to, že v mém případě o žádný protimluv nešlo. Onen protimluv byl jen Vámi vykonstruovaný (nepatřičně vyextrahovaný, tj. doslova vytržený z kontextu). Proto jsem se proti němu také musel ohradit.

ZMP: V případě teze „poslouchat svůj instinkt ještě neznamená řídit se jen podle něj“, jste nesporný protimluv: „poslouchat = neposlouchat (neřídit se jen podle něj)“ neobhájil.
Svou obhajobu totiž zakládáte na zcela nepatřičném pojmu „slyšet instinkt“, neboť instinkt lze ve skutečnosti pouze a jen cítit. Pojem cítit Vám obhajobu pomocí slovních hříček neumožňuje.

Obávám se, že tady se slovních hříček dopouštíte Vy, nikoli já. "Poslouchat svůj instinkt" je obrat, který je přece naprosto jasný, byť jde o jakousi metaforu, kdy posloucháním není myšleno používání sluchového ústrojí. Poslouchat svůj instinkt rozhodně neznamená "řídit se jen podle něj", jak tvrdíte. Poslouchat svůj instinkt znamená doslova nebýt přezíravý (pro jistotu upřesňuji, že ani tady nemluvím o používání zrakového ústrojí) vůči svým instinktům, tj. brát na ně zřetel. Konkrétní mechanismus instinktu není předmětem této diskuse, proto tímto argumentujete zbytečně.

ZMP: Proti námitce, že Vaše rovnice „jednat podle svého vlastního uvážení, nikoli podle uvážení jiných = být vnitřně svobodný“ zakazuje svobodně jednat podle uvážení jiných, stavíte tezí, že „při vlastním uvážení je možné vzít v úvahu uvážení jiných“. To je sice dokonalá pravda, avšak s obhajovanou tezí nemá nic společného. Musel byste totiž nějak dokázat, že je vůbec možné, vzít v úvahu cizí úvahu tak, abychom ji mohli oprávněně pokládat za svou vlastní úvahu, aniž by nám byla vnucena cizí sugescí, nátlakem, vlastní zvůlí či jinou zaujatostí.

Zde mě v podstatě vyzýváte k tomu, abych zopakoval cizí vážení a sám se přesvědčil o jeho správnosti. Z každodenní reality je toto přece naprosto jasně proveditelné, takže je naopak na Vás, abyste dokázal, že nelze ověřovat (tj. samostatně opakovat) cizí úvahy. Co si zpravidla myslí zmanipulovaní lidé, je irelevantní. Jistě, při vážení je možné chybovat, stejně tak při jeho prověřování. Proto je třeba postupovat pečlivě, nejlépe vážit tříkrát v duchu, třikrát měř, jednou řež. To, že se někdo nechá zmanipulovat (tzn. že váží něco jiného, než si myslí, že váží) prostě není argument pro to, že o cizích úvahách nelze svobodně uvažovat.

ZMP: Tvrdím-li, že je zadáno: „instinkt = svědek", a Vy proti tomu tvrdíte, že je zadáno: "instinkt = jeden ze svědků", pak tu máme tvrzení proti tvrzení.

Ano, ale jednak je to tvrzení zadavatele (v tomto případě mě) proti tvrzení naslouchajícího, a snad vím, co jsem zadal, a pak je tu přece záznam toho zadání, ze kterého by to mělo být jasné. Ve svém prvním příspěvku jsem nepřímo označil instinkt za svědka. Jakobych řekl: tady nám budiž instinkt svědkem. Z těchto slov však na žádný způsob nevyplývá, že žádné další svědky již není možné připustit. Doslova jsem uvedl "svědků může být víc". Kdybych měl na mysli výhradně instinkty, uvedl bych "instinktů může být víc", ale schválně jsem zůstal obecný, neboť vím, že v rozhodování hraje roli více věcí, než jen instinkt.

ZMP: Očekával jsem, že mi nahrajete uvedením příkladu jiných zadaných svědků. Protože se tak nestalo, nelze moje tvrzení pokládat za bezpředmětné...

Nestalo se tak proto, neboť předmětem sporu není to, kdo zde může či nemůže být svědkem, ale to, zda poslouchat instinkt je totéž, co řídit se výhradně instinktem. Ale abych Vám vyhověl, jiným svědkem může být např. třetí osoba. Instinkt mi "radí" obžalovanému nevěřit, třetí osoba se však za "obžalovaného" přimlouvá, atp.
ZMP VM
11.05.2012, 10:16:21 RE:
Reagovat


Souhlasím s tím, že v průběhu diskuse se jeví jako nepatřičné, vytrhávat z kontextu jednotlivá slova (nemusí to být jen slovesa), jen tak beze všeho je srovnávat a výsledek srovnání pak zpětně podsouvat původním větám. Souhlasím ovšem jen v průběhu diskuse. Přihlédneme-li také k výsledku diskuse (je-li veden oboustranně poctivě), tu se může ukázat, že k tomu zdánlivě nepatřičnému nedošlo jen tak beze všeho, ale v duchu: „Účel světí prostředky“...

 

Kdyby fráze „buď svůj“ předpokládala, že oslovený už „svůj je“, pak by přece nemohla být vůbec rozumně vyslovena. Což má smysl říkat slepici „buď slepice“? Z toho jednoznačně vyplývá, že fráze „buď svůj“ předpokládá naprosto obvyklý stav, že oslovený „není svůj“.

Z věci je zřejmé, že tato fráze vyzývá vnitřně nesvobodné k sobecké sociální svobodě, bez ohledu na svobodu ostatních, takže apeluje na instinkty nesvobodných a vyzývá k jejich bezohlednému vyžívání...


Vyzývat svobodného, aby si "udržel svoji svobodu" může buď:

- nesvobodný blázen, který netuší, co svoboda vlastně je, ani že jen svobodný ví nejlépe, proč a jak si nabytou svobodu udržet.

- vychytralý parazit, který si nepřeje svobodu svých živitelů (otroků), ale přeje si, aby si svobodu navzájem omezovali.

Skutečně svobodný může z vlastní svobodné vůle také „nebýt svůj“ (obětovat svobodu službě druhému). Výzva „buď svůj“ pak jeho svobodu atakuje tím, že od daného svobodného rozhodnutí odrazuje. Jedná se tedy buď o bláznovou drzost, nebo vychytralou zlomyslnost...


V předchozím jste tvrdil: „záměrně ignorujete plný význam slovesa "poslouchat"... berete v úvahu jen jeho dílčí význam (poslouchat jako být poslušný) a ignorujete jiný (hlavní) význam (poslouchat jako naslouchat, slyšet).“

Nyní tvrdíte: Obratem "poslouchat svůj instinkt"... není myšleno používání sluchového ústrojí...

Podle Vás patrně ignoruji oba významy slova „poslouchat“. Podle mě si prostě odporujete, a to i v případě, je-li Vaše „slyšet“ pouhým příměrem k funkci sluchového ústrojí, v duchu „slyšet trávu růst“...

 

Říkáte: „Poslouchat svůj instinkt rozhodně neznamená "řídit se jen podle něj", jak tvrdíte. Poslouchat svůj instinkt znamená doslova nebýt přezíravý... tj. brát na něj zřetel.“
Zde vlastně říkáte: „Poslouchat neznamená „řídit se“, ale „řídit se“ (nebýt přezíravý, brát na zřetel). Evidentní protimluv...

Nechápu, proč po mě chcete, abych dokazoval, že nelze ověřovat správnost cizích úvah. Nikde nikdy jsem přece nic takového netvrdil. Také jsem nikdy neargumentoval tím, že „o cizích úvahách nelze svobodně uvažovat“.

Výslovně jsem uvedl: „Musel byste totiž nějak dokázat, že je vůbec možné, vzít v úvahu cizí úvahu tak, abychom ji mohli oprávněně pokládat za svou vlastní úvahu, aniž by nám byla vnucena cizí sugescí, nátlakem, vlastní zvůlí či jinou zaujatostí.“

Kde tu shledáváte to, co mi podsouváte?

Také jsem nemluvil o ověřování správnosti cizích úvah, ani o svobodném uvažování o nich, ale o jejich přivlastňování. Na to jsem očekával Vaši reakci...

 

O tom, zda víte, co jste zadal (včetně záznamu Vašeho zadání), vedeme spor. Proto se na to nemůžete odvolávat dřív, než to dokážete...
Třetí osobou svědka, vedle svědectví instinktu jste mi ovšem nevyhověl. Nositelem lidských instinktů jsou přece vždy osoby, neboť neosobní instinkt neexistuje. Jaký vidíte rozdíl v tom, řídí-li se soudce „svědectvím“ svého vlastního instinktu nebo „svědectvím“ instinktu třetí osoby (netuším proč je třetí a ne druhá)?

zmp
Tomáš
11.05.2012, 15:51:23 RE: RE:
ZMP: Souhlasím s tím, že v průběhu diskuse se jeví jako nepatřičné, vytrhávat z kontextu jednotlivá slova (nemusí to být jen slovesa), jen tak beze všeho je srovnávat a výsledek srovnání pak zpětně podsouvat původním větám. Souhlasím ovšem jen v průběhu diskuse. Přihlédneme-li také k výsledku diskuse (je-li veden oboustranně poctivě), tu se může ukázat, že k tomu zdánlivě nepatřičnému nedošlo jen tak beze všeho, ale v duchu: „Účel světí prostředky“...

Argumentovat je třeba přesně. Argumentujeme-li nepřesně, co nám pomůže chlácholit se tím, že naše argumentace nakonec vedla ke správnému cíli, když ve skutečnosti se naše argumentace s řešeným problémem (s výjimkou konce) míjí? Takovýto přístup k argumentaci jen vede k logickým chybám v úsudku v budoucnu. Neboť člověk si snadno z nepřesné argumentace udělá zvyk, a ne vždy bude mít to štěstí, že se náhodou trefí do správného výsledku. Sám jste se konec konců o tom mohl přesvědčit, když jste zcela zcesty označil základy mé dílčí argumentace za protimluv být = nebýt, ze kterého má argumentace ve skutečnosti nijak nevycházela (a proto na něm nemohla být založena) (naopak vycházela z toho, že být je opakem nebýt, tj. z naprostého opaku toho, co jste tvrdil Vy).

ZMP: Kdyby fráze „buď svůj“ předpokládala, že oslovený už „svůj je“, pak by přece nemohla být vůbec rozumně vyslovena. Což má smysl říkat slepici „buď slepice“? Z toho jednoznačně vyplývá, že fráze „buď svůj“ předpokládá naprosto obvyklý stav, že oslovený „není svůj“.

Kdybyste nebyl tendenčně jednostranný, jistě byste nalezl duchaplnější příklady, než "buď slepice", které by Vás vyvedly z Vašeho omylu. Např. "buď zdráv" nijak nepředpokládá, že oslovovaný není zdráv. Nebo "buď s Bohem" nijak nepředpokládá, že oslovovaný je bezbožník". Stejně tak "buď šťasten" nijak nepředpokládá, že oslovovaný je nešťasten. Snad Vám tyto příklady stačí.

Z věci je proto zřejmé, že tento výrok, nic takového, co tvrdíte, nepředpokládá.

ZMP: Vyzývat svobodného, aby si "udržel svoji svobodu" může buď:
- nesvobodný blázen, který netuší, co svoboda vlastně je, ani že jen svobodný ví nejlépe, proč a jak si nabytou svobodu udržet.
- vychytralý parazit, který si nepřeje svobodu svých živitelů (otroků), ale přeje si, aby si svobodu navzájem omezovali.

To jsou pouhé spekulace. Než je doložíte, nevidím důvod je brát vážně.

ZMP: Skutečně svobodný může z vlastní svobodné vůle také „nebýt svůj“ (obětovat svobodu službě druhému). Výzva „buď svůj“ pak jeho svobodu atakuje tím, že od daného svobodného rozhodnutí odrazuje. Jedná se tedy buď o bláznovou drzost, nebo vychytralou zlomyslnost...

Skutečně svobodný se skutečně může svobodně vzdát své svobody. Pak již ale není svobodný, neboť - jak jistě uznáte - nelze zároveň "vzdát se něčeho" a "ponechat si něco". Výzva "buď svůj" pak neatakuje jeho svobodu, ale jeho rozhodnutí stát se nesvobodným. O bláznovství či vychytralé zlomyslnosti odmítám spekulovat. Nic takového tu zřejmé není. Pokud už, tak je to dáno dalšími okolnostmi, které nejsou předmětem této diskuse.

ZMP
V předchozím jste tvrdil: „záměrně ignorujete plný význam slovesa "poslouchat"... berete v úvahu jen jeho dílčí význam (poslouchat jako být poslušný) a ignorujete jiný (hlavní) význam (poslouchat jako naslouchat, slyšet).“
Nyní tvrdíte: Obratem "poslouchat svůj instinkt"... není myšleno používání sluchového ústrojí...
Podle Vás patrně ignoruji oba významy slova „poslouchat“. Podle mě si prostě odporujete, a to i v případě, je-li Vaše „slyšet“ pouhým příměrem k funkci sluchového ústrojí, v duchu „slyšet trávu růst“...

Mám za to, že mi moc dobře rozumíte. Jen se Vám nechce mi to ulehčit ani o píď a tak bazírujete na každém slovíčku. Pokud si nedokážete pod pojem "slyšet" představit nic jiného než vnímání fyzického zvuku, nemá smysl nadále prodlužovat tuto diskusi.

ZMP: Říkáte: „Poslouchat svůj instinkt rozhodně neznamená "řídit se jen podle něj", jak tvrdíte. Poslouchat svůj instinkt znamená doslova nebýt přezíravý... tj. brát na něj zřetel.“
Zde vlastně říkáte: „Poslouchat neznamená „řídit se“, ale „řídit se“ (nebýt přezíravý, brát na zřetel). Evidentní protimluv...

To rozhodně neříkám. Ani brát na zřetel, ani nebýt přezíravý neznamená totéž co "řídit se jen podle". Přesné podobenství jsem již dal, když jsem mluvil o svědcích u soudu. Soudce může vzít na zřetel svědectví jednoho svědka (vyslechnout ho), aniž by ihned vynesl rozsudek. Mohou tu přece být i další svědci.

ZMP: Nechápu, proč po mě chcete, abych dokazoval, že nelze ověřovat správnost cizích úvah. Nikde nikdy jsem přece nic takového netvrdil. Také jsem nikdy neargumentoval tím, že „o cizích úvahách nelze svobodně uvažovat“.

V podstatě jste mě vyzýval k tomu, abych dokázal, že je možné jinak než pod nátlakem ověřovat správnost cizích úvah.

ZMP: Výslovně jsem uvedl: „Musel byste totiž nějak dokázat, že je vůbec možné, vzít v úvahu cizí úvahu tak, abychom ji mohli oprávněně pokládat za svou vlastní úvahu, aniž by nám byla vnucena cizí sugescí, nátlakem, vlastní zvůlí či jinou zaujatostí.“

Vzít v úvahu cizí úvahu znamena ověřit cizí vážení. To je naprosto proveditelné. Vaše tvrzení o sugesci, nátlaku, atd. jsou věci, které naopak musíte prokázat Vy jako výhradně možné, pokud tvrdíte, že nic jiného možné není. Nevím, proč bych je měl považovat za něco, co je dané samo sebou.

ZMP: Také jsem nemluvil o ověřování správnosti cizích úvah, ani o svobodném uvažování o nich, ale o jejich přivlastňování. Na to jsem očekával Vaši reakci...

Ověřit cizí úvahu v podstatě znamená učinit z ní úvahu vlastní. Jinak ji ani ověřit nelze.

ZMP: O tom, zda víte, co jste zadal (včetně záznamu Vašeho zadání), vedeme spor. Proto se na to nemůžete odvolávat dřív, než to dokážete...

Odvolávat se na to mohu, dokazuji-li subjektivní stránku věci, tj. to, co jsem chtěl zadat. Co jsem skutečně zadal je zaznamenáno, a rovněž jsem se k tomu v minulém příspěvku vyjádřil, což jste nyní zcela ignoroval. Takže mě nemusíte peskovat, že jsem to doplnil o svědectví o svých úmyslech. Kdyby zůstalo jen u toho, měl byste pravdu.

ZMP: Třetí osobou svědka, vedle svědectví instinktu jste mi ovšem nevyhověl. Nositelem lidských instinktů jsou přece vždy osoby, neboť neosobní instinkt neexistuje. Jaký vidíte rozdíl v tom, řídí-li se soudce „svědectvím“ svého vlastního instinktu nebo „svědectvím“ instinktu třetí osoby (netuším proč je třetí a ne druhá)?

Zda je instinkt osobní nebo neosobní není pro tuto diskusi relevantní. Jisté je, že když mi něco říká instinkt, je to něco jiného, než když mi to říká můj bližní. Snad i Vy vnímate v tomto jistý rozdíl. Opakuji, že konkrétní charakter svědků není předmětem této diskuse, pouze jejich kvantita či to, že existují i jiní svědci než instinkt. O tom, že třetí osoba svědčí na základě svého instinktu nebyla vůbec řeč. To jste si prostě vymyslel.
Pojem "třetí osoba" je zde použit proto, že je to "on" (onen svědek) či "ona" (ona svědkyně) nikoli "já", "my", "ty" či "vy".

zmp
Spatrakus
11.05.2012, 09:52:48 RE: RE: Adam a Eva
Reagovat

Zdá se mi, že uvozovkami zpochybňujete svobodnou volbu Adama a Evy (jejich volbu nazýváte volba zmanipulovaného nevědomce). Předpokládám, že jde o ten první pár lidí v ráji. A kterou volbu myslíte? Tu, že nejprve Hospodin zakázal jíst ze stromu uprostřed ráje, ale had nabídl ženě jablko ze stromu poznání dobrého a zlého, tvrdíce, že se nic nestane? Jsou zde dvě věci. 1. byli Adam s Evou v ráji svobodní nebo nebyli? Jenže to asi nikdo nemůže dokázat. 2. V případě, že se nerozhodli svobodně, ale nutně, potom byste sám vzal lidem svobodu a uvrhl je do determinismu. Tím by život člověka byl životem loutky.

 


ZMP VM
11.05.2012, 10:35:18 RE:
Reagovat


Mluvili jsme již o pravých a nepravých (naprostých) opacích. V témž smyslu můžeme mluvit také o pravé a nepravé (naprosté) svobodné volbě i o svobodě vůbec.

- naprosto nepravá svoboda je bezohledná svévole či zvůle.

- pravá svoboda v sobě zahrnuje ohleduplnost a lásku.

Nepravou svobodnou volbou disponuje i naprosto bezohledná nevědomost, neschopná domyslet důsledky svého rozhodnutí a snadno podléhající lichotivým svodům.

Pravá svobodná volba předpokládá láskyplnou a ohleduplnou moudrost, schopnou domyslet i ty nejzazší důsledky svého rozhodnutí a nikdy nepodléhající svodům (manipulacím).

Kdyby Adam a Eva v ráji disponovali pravou svobodnou volbou, nebylo by zapotřebí nijakého vývoje, nepodlehli by svodu rajského hada a nedošlo by k jejich vyhnání z ráje...

zmp
Hana
12.05.2012, 16:23:44 RE:
Reagovat

"Láska na první pohled je zároveň posledním pohledem rozumu."

Co byste řekl na tento názor, který je v rozporu s konstatováním: Dám na první pohled (asi na ten instinkt?) Zamiloval se na první pohled.

Potom by ten citát znamenal: dát na první pohled a být svůj je nerozumné.

Dítě, které je také své a neposlouchá rodiče je, - nebo ho považujeme, za nerozumné.
ZMP VM
12.05.2012, 18:17:19 RE:
Reagovat


Dát na první pohled a být svůj je totéž, a obojí je opravdu nerozumné.

Dát na první pohled znamená usuzovat (soudit) na základě pouhého vnímání.

Dát na „druhý“ pohled znamená usuzovat na základě uvažování o vnímaném.

V případě lásky na první pohled tomu však může být také jinak, je li tato láska karmická. Karmickou lásku na první pohled poznáme zpravidla podle toho, že se nám o milované osobě zdá.

zmp
Spatrakus
07.05.2012, 17:22:38 Není to příliš spekulativní?
Reagovat

V řadě příspěvků dáváte filosofické kategorie, dobro, zlo doslova do matematitckých rovnic. Myslím si, že normální matematik se asi chytá za hlavu např. nad rovnicí ne x ne = ano atp.

Není to příliš spekulativní? Jak může matematika mluvit do otázek filosofických, morálních (jako je zlo, dobro) atp? Nepřeháníte to trochu?
ZMP VM
08.05.2012, 12:34:38 RE:
Reagovat


Záleží na tom, co pokládáte za normálního matematika. Já například se chytám za hlavu nad Einsteinovou rovnicí:

1c + 1c = 1c (c = rychlost světla)

Jak je vůbec možné, aby člověk, má-li všech pět pohromadě, uznal evidentní nerovnici za rovnici? Pokládáte-li takové nedouky za normální matematiky, pak nás jejich chytání za hlavu nemusí znepokojovat. Vždyť neumějí počítat ani do dvou.

Pro Pythagorejce je matematicky (čísly) vyjádřitelná veškerá realita. Matematika dokáže vyjadřovat i naprosté iluze. Uvedená Einsteinova „rovnice“ však nemá s matematikou naprosto nic společného. Nevyjadřuje tedy vůbec nic. Ani realitu, ani iluzi...

Protože reálná matematika, stejně jako reálná logika, dokážou vyjadřovat realitu i iluzi dokonale přehledně a jednoduše, ušetří nám při výkladu spoustu okecávání, které je i tak sporně srozumitelné, neboť lidé nemají s týmiž pojmy spojeny vždy tytéž představy. U základních matematických úkonů a čísel však zajedno jsou. Uveďme příklad:

1c + 1c = 2c (c = zlo)

Nuže posuďte nyní znovu, kdo to vlastně s matematikou přehání...

zmp
Spatrakus
07.05.2012, 17:14:32 užívej si to
Reagovat

Často ze všech stran slyším: Užij si to! Hráči si to užívali…Trenér si to užíval….Herci si to užívali… Je to snad slogan 21. století. Sice se to říkalo i ve 20. století, ale nyní jako kdyby to „užívání si“ kulminovalo. Připadá mi to jako velmi stupidní fráze, nic neříkající a prázdné. Je to dobré nebo špatné „užívat si to“?
ZMP VM
08.05.2012, 12:12:20 RE:
Reagovat


Vzpomínám na jedno období v dobách reálného socialismu, kdy se skrze TV stalo módou slovo „cirka“. Takové pitomosti pocházejí opravdu z hromadných sdělovacích prostředků, přes které si mocní masově ověřují jak jsme manipulovatelní. Pojem „užívat si to“ je totéž, jen s tím rozdílem, že se užívá dlouhodobě. Tato fráze má lidem sugerovat, že smyslem života je „labužnictví“, jedno jaké...

zmp


Kristina
08.05.2012, 14:48:22 RE: užívej si to
Reagovat

Slogan "užívej si to", charakterizuje přesně současnou dobu zaměřenou především na materiální požitky; zažít, užít si vše, co se týká hlavně tělesnosti, protože člověk současnosti netuší, ani tušit nechce, že oplývá nějakou duší a duchem, což předznamenává uvědomování si a pěstění vyšších zájmů.

Svoje fyzické tělo zahlcuje přemírou jídla, od našeho vepřo-knedla až po smažené brouky a červy. Ve fitnesscentrech se potom snaží vzhledem k pěstování kultu těla dát své tělesnosti nějakou formu. Pro pocit intenzity požitku sahá po různých drogách a v oblasti sexuality "je dovoleno vše, co se nám nepříčí", (a nám se toho nepříčí hodně), jak nám blahosklonně sdělují sexuologové.

Svoje neklidné a nezralé astrální tělo krmí pokleslými rádobykulturními zážitky a i touha po vzdělání,(vysokém, vyšším, nejvyšším...), byť zdánlivě opodstatněná je ve svém důsledku materialistická.

Honba za požitky přehlušuje prázdnotu, která by se objevila, kdyby se člověk zastavil a nahlédnul do svojí duše.

Dokud lidstvo nepadne se svými požitky na pomyslné dno a nebude hledat záchranu v duchu, dotud bude úpadek pokračovat.
Spatrakus
04.05.2012, 00:32:36 Henry Kissinger
Reagovat

Henry Kissinger zcela otevřeně hovoří o rozpoutání světového konfliktu a následném nastolení vlády elity - globální vlády.

http://ac24.cz/zpravy-ze-sveta/131-henry-kissinger-jestli-neslysite-valecne-bubny-musite-byt-hlusi

Oni mají v rukách všechno, moc, peníze, masmédia. Přesto věřím tomu, že se obyčejní lidé dokážou spojit a odvrátit tento totalitní centralismus a krvežíznivý sen elit. Proti tomuto se dá určitě s decentrální ideou TSO postavit. Dá se však vymyslet nějaký geniální tah, jak odvrátit tento katastrofický scénář, když je idea TSO tak málo známá?
ZMP VM
04.05.2012, 09:01:59 RE:
Reagovat


Decentrální ideou TSO se proti parazitní elitě nedá postavit. TSO jí může jen odejmout otroky, bez nichž elita zanikne. Válečným scénářům elit tím TSO současně odejme vojáky.

Odvrátit válečnou hrozbu ihned nelze. Kdybychom současné elity nějak geniálně „vyhubili“, nastoupily by na jejich místo jiní zločinci, které bychom si mnohdy sami zvolili. Pro současné lidstvo je ideálem „zločinec gentleman“, typu francouzkého Bena Tirpena...

zmp
Spatrakus
30.04.2012, 12:12:12 negativ a pozitiv
Reagovat

Pokusím-li se slovy zachytit schématický nákres vztahu dobra a zla, potom spodní čára (síla zla) = základna je zlo, protože překáží. Síla působící na základnu je také zlo, protože atakuje základnu = obojí je tedy zlo. Proto negace negace proti sobě staví dvě zla, nikoli dobro a zlo. Výslednice těchto dvou sil, které mění původní stav je tedy síla dobra?

Nazvu-li duální projev nějakého jevu (věci) jako dobro nebo zlo, potom je zlo = negativ a dobro = pozitiv?

Negativ je ale (ve fotografii asi určitě) spíše formou a pozitiv tvarem, nebo se pletu?

Tvar a formu přeci nejde pojímat tak, že tvar je dobro a forma zlo. Někde jsem v úvaze asi udělal chybu a něco jsem asi přehlédl.

Jaké je ve světě poslání negativu a pozitivu?
ZMP VM
30.04.2012, 13:40:25 RE:
Reagovat


Obě síly jsou relativním zlem (NE), protože mění původní absolutní stav na relativní, v němž jsou příčinou a také součástí nepravdivých relativních projevů absolutní pravdy, kterou projevují zvráceně jako nepravdu (NE + pravda).

Ve vzájemném vztahu se obě zla jeví jako relativní opaky:

naprosto nepravé opaky = +NE -NE

relativně pravé opaky = NE x NE (první překáží druhému, druhý útočí na první)

Relativní pravé opaky jsou v pravé interakci (v uspořádání do „T“). Překážející síla je v poloze relativní horizontály (působiště síly) a na překážku působící síla (síla akce) je v postavení relativní vertikály.

Výsledkem pravé interakce dvou negativů (NE x NE) je pozitiv ANO, jenž není dobrem, ale pouze potvrzuje dobro (ANO pravda). Stejně dobře však může potvrzovat i zlo (ANO nepravda).

Zatímco výsledkem působení negativu (NE) je zpravidla zlo, výjimečně pozitiv (ANO), nikdy však dobro, jeví se být negativ sám o sobě příčinou zla a tedy zlem samým o sobě, výjimečně v rámci pozitivu napraveným zlem.

Negativ sám o sobě tedy lze pojímat jako zlo. Pozitiv sám o sobě však jako dobro pojímat nelze...

Forma a tvar představují nepravé relativní stvoření formy Nebe a tvaru Země, dané negací původního stavu.

Pozitiv představuje napravení tvarů a forem jejich pravým vysvětlením. Nelze tedy tvar a formu nazvat přímo ani negativem ani pozitivem.

Proto také nelze pojímat tvar jako dobro a formu jako zlo.

Posláním negativu je měnit stav.

Posláním pozitivu je potvrzovat stav (neměnit, ale udržovat).

Odtud např. hinduistická trojice:

Brahma = Stvořitel (kapka původního stavu)

Šiva = Ničitel (NE)

Višnu = Udržovatel (ANO)

zmp
Spatrakus
29.04.2012, 14:59:39 spor o dluhy u bank, u FEDu
Reagovat

 

Na stránce

http://www.vlastnihlavou.cz/penize-jejich-tvorba-a-hodnota/

je něco o tvorbě peněz FEDem a je tam zmíněn příběh muže se postavil FEDu, který vyhrál spor s bankou (FEDem), která mu chtěl zabavit dům, na který si vzal hypotéku. ..."Jeho argument byl, že hypotéční smlouva zavazující obě strany, jeho a banku, vyžadovala, aby obě strany predložily legitimní formu majetku na výměnu. V právním jazyku se to nazýva protihodnota.

Pan Daly vysvětlil, že peníze vlastně nebyly majetkem banky, ale byly vytvořené z ničeho v momentě, kdy došlo k podpisu smlouvy..." Soud vynesl osvobozuící rozsudek se slovy:

...„Prezident banky přiznal, že ve spolupráci s centrální bankou vytvořil peníze a kredit ve svém účetnictví. Peníze a kredit vznikly, když je v bance vytvořili. Pan Morgan připustil, že neexistoval žádný zákon ani nic, co by mu něco takového povolilo. Legální protihodnota (tj. peníze ze strany banky) musí však existovat. Porota rozhodla, že žádná legální protihodnota neexistovala, a soudce to potvrdil. Poeticky ješte dodal: Jen Bůh může vytvořit hodnotu z ničeho.

Na základě tohoto zjištění soud zamítl zabavení Dalyho domu bankou a dům zůstal v jeho vlastnictví...."

 

Chci se zeptat: Jestli je to pravda, jsou takto neskutečné všechny peníze půjčované bankami? Ale přece všechny peníze v oběhu mají svoji hodnotu. Jsou to všechno skutečné peníze. Co kdyby ta banka tvrdila, že právě ty peníze na tu půjčku jsou ty skutečné stažené z oběhu a ne peníze vytisklé v tiskárně, které mají jen hodnotu papíru, na který jsou vytisklé.

Jestli tehdy tento člověk spor vyhrál, proč by nyní opět nevyhrál každý zadlužený občan i každý zadlužený stát spor s bankou (FEDem)? A co kdybychom také všichni odmítli splácet úroky z nesplatitelných úvěrů z neskutečných neexistujících peněz = z peněz vytvořených jen tím, že je vytisknu nebo připíšu na něčí konto nějakou číslici. Potom všechen dluh FEDu je neexistující dluh. A nikdo nic FEDu ani bankám nedluží. Není tomu tak?
ZMP VM
29.04.2012, 17:41:27 RE:
Reagovat


Papírové peníze mají jen hodnotu papíru a tisku na něm, zlaté jen hodnotu zlata a ražby. Aby mohly mít peníze skutečnou tržní hodnotu, musí být kryté trhem, to je tržním zbožím. Ničím jiným! Ještě v relativně nedávné minulosti se zdály být kryté zlatem. Zlatem je ovšem mohl „krýt“ jenom ten, kdo zlato v emitované hodnotě peněz skutečně vlastnil. Tržním zbožím je může krýt jenom ten, kdo v emitované hodnotě peněz tržní zboží produkuje (vyrábí), což jsou všechny produktivní organizace, tvořící dohromady tzv. hospodářství (viz ekonomické pilíře TSO). I když se dnešní FED-banky zmocnily téměř veškerého západního zlata, zbožím krýt peníze nemohou a proto je nesmějí dávat do oběhu. Pokud tak činí, jsou jejich peníze padělané...

Protože v oběhu mají i falešné peníze tržní hodnotu, pokud je někdo ochoten vydat za ně své zboží, a řádné peníze nemají žádnou hodnotu, pokud za ně nikdo své zboží nevydá, nemá smysl tímto způsobem o hodnotě peněz argumentovat...

Pokud by banka půjčovala peníze stažené z oběhu například jako vklady občanů, pak tyto peníze a úroky z nich nejsou banky, ale vkladatelů...

Obdobně jako s penězi je tomu s právem. Pokud je právo vymahatelné, je skutečným právem. Není-li vymahatelné, je falešným právem. To znamená, že pokud se lidé nepostarají o vymahatelnost svých práv, potud nebudou moci odmítat platit astronomické dluhy a úroky vycucané z prstu bankovní tiskárnou-FED. Vést s ní soudní spor nemá smysl, neboť všechny soudní instituce jsou prakticky filiálkami FED, nikoliv „nezávislé“ jak nám vládní filiálky FED tvrdí...

Že nikdo nic FED-bankám nedluží, ale naopak je dnes již každý jejich nedobrovolným věřitelem v míře, v jaké byl jimi okraden, je naprosto evidentní...

zmp
Spatrakus
26.04.2012, 09:20:47 FED a úroky
Reagovat

V článku

http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/303-pripad-fed-versus-usa-a-zbytek-sveta

ae píše:

 

....Dvaadvacátého prosince 1913 se Kongres vzdal práva vytvářet peníze a regulovat jejich hodnotu, které mu dávala ústava, ve prospěch soukromé korporace. Od roku 1914 je tak každý dolar, který Fed vytiskne, vládě Spojených států půjčován s úrokem.

Veřejnosti bylo tehdy vysvětleno, že Federální rezervní systém bude kontrolovat množství peněz v oběhu, a bránit tak inflacím a velkým krizím. Co ale vyplývá z faktu, že každý dolar, který kdy Fed vytvořil a půjčil vládě či soukromým institucím, se mu musí vrátit i s úrokem? Ano, že dluh nelze fakticky nikdy splatit. S trochou nadsázky – i kdyby vláda splatila všechny vypůjčené peníze, kde vezme peníze na úrok? Musí si je vypůjčit. A od koho? Od Fedu. Nebo si je vezme od vlastních obyvatel formou daně z příjmu, která ostatně byla zavedena prostřednictvím 16. dodatku americké ústavy v době, kdy vznikal Fed....

 

Otázka:

Je pravdou, že na úrok by si musela vláda opět půjčit od FEDu? Peníze přece obíhají, tak jejich celkové množství v oběhu přece může být menší, než dluh i s úrokem. Jsem schopen úrok splatit i bez půjčování?

 

V TSO úroky nebudou?V TSO budou stárnoucí peníze. Dlužník po splacení peněz (stárnoucích) dá věřiteli co? Nebo jen obec ty půjčené stárnoucí peníze nepodrobí stárnutí? Takže neztratí kupní sílu ani za xx let? Ale co dá dlužník jako odměnu věřiteli?

Tedy

 

 

 


ZMP VM
26.04.2012, 15:06:17 RE:
Reagovat


Produktivní hospodáři (hospodářství) byli od nepaměti drancováni mocnou elitou, formou tzv. „daní“. Není rozdílu v tom, zda jsme takovou daní okradeni naturálně (např. O slepici) nebo finančně (v hodnotě slepice). Také není rozdíl mezi tím, zda nás takto okrádá národní stát (státní elita) či nadnárodní FED (globální elitní bankéř Feďa).

Pokud jsou daně naturální, je jejich vymáhání zjevnou loupeží. Pokud jsou daně finanční, dá se tato loupež všelijak maskovat, takže si okrádaný ani neuvědomuje, že je okrádán, ale domnívá se, že tím přispívá na charitativní činnost státu, která se mu dříve či později v nějaké formě vrátí jako ochrana práv, zdravotní pojištění, důchod atp. Této iluzi podléháme všichni v domnění, že stát je tu pro nás, že pro nás něco dělá. Časem jsme si na tuto iluzi natolik zvykli, že jsme na její domnělý smysl zapomněli, což zlodějské elitě umožnilo aby nám ji strčila pod nos ve zcela obrácené podobě:

„Neptejte se, co stát udělá pro vás, ale co vy uděláte pro stát!“ (J. F. Kenedy)

Globální parafráze:

„Neptejte se, co FED udělá pro vás, ale co vy uděláte pro FED!“...

V raných dobách reálného socialismu se v ČSR zcela vážně uvažovalo o zrušení daní. Ne snad proto, že hospodáři již neměli být okrádáni, ale proto, že jediným hospodářem byl stát, který reguloval nejen daně, ale také mzdy a tržní ceny. Mohl tedy tyto loupeže ve stejné celkové hodnotě administrativně přerozdělit jen na regulování mezd a cen. I takto by měl samozřejmě v rukou také regulaci hodnoty měny.

Pokud tehdy s uvedenými loupežemi (mzdami, cenami, daněmi) nevyšel, pak „státní rozpočet“ operativně vyrovnal tím, že natiskl a dal do oběhu víc peněz. Protože tyto peníze navíc samozřejmě nebyly kryté tržním zbožím (tzv. krytí měny něčím jiným než tržním zbožím je pouhé klamání okrádaných), vyvolaly zákonitě tzv. Inflaci, to je zvýšení tržních cen především základních životních potřeb, tehdy vyhlašované opět státem. Jinými slovy, peníze nekryté tržním zbožím znehodnocují krytou měnu, jako každé jiné falešné peníze tisknuté a dávané do oběhu kterýmkoliv jiným penězokazem. Inflace je tedy vedle mezd, cen a daní (či jiných poplatků) dalším nástrojem k okrádání produktivně hospodařících (pracujících) lidí...

Na rozdíl od státního penězokazectví, jsou falešné peníze tisknuté FEDem zatíženy úrokem, jakoby byly státu půjčovány. To je samozřejmě podvod, neboť FED nepůjčuje své peníze, ale pouze peníze tiskne tak, jako je dříve tiskla tiskárna na státní objednávku. FEDem údajně „půjčované“ a úrokované peníze jsou tedy toutéž nehorázností, jakoby tisknuté peníze „půjčovala“ a zatěžovala úrokem tiskárna. Falešné peníze tiskárny-FED ovšem vyvolávají nejen reálnou inflaci, jako dříve falešné peníze státu, ale navíc jsou evidovány jako virtuálně vylhaný a úrokovaný státní dluh, který stát splácí z daní. Stát ovšem splácí jen úroky, na které si opět vypůjčuje, takže mu údajný dluh narůstá. Proto dnes v principu platí:

Inflace = tisk neustále nových a nových falešných peněz = loupež státu (státníků)

Daně = neustálý růst vylhaného státního dluhu i s úroky = loupež tiskárny-FED (bankéřů)

Proto byly s tiskárnou-FED zavedeny daně také v USA, jejichž Ústava dodnes nijaké daně nepřipouští...

Skutečnost, že se tytéž peníze stále znovu vracejí do oběhu znepřehledňuje následující skutečnost:

Kdybychom veškeré peníze stáhli z oběhu a dali je tiskárně-FED, tu by se ukázalo, že jsme jimi s bídou splatili jen součet všech státních dluhů. Na úroky z těchto státních dluhů by nám již žádné peníze nezbyly. Tyto úroky by nebylo možné splatit ani natisknutím dalších falešných peněz, neboť bychom o ně navýšili státní dluhy, takže na úroky z nic by nám opět žádné peníze nezbyly.

Peníze na úroky bychom nemohli vybrat formou daní z příjmu, jak se domníváte, neboť jsme přece už veškeré peníze stáhli z oběhu a dali tiskárně-FED.

V principu lze tedy říci: Zavedením tiskárny-FED se světové hospodářství dostalo do neustále rostoucí finanční krize, to je do trvale narůstajícího nedostatku peněz! Následkem toho budou zákonitě stále přibývat státy s tzv. platební neschopností, to je s státy s hospodářskou krizí, vyvolanou úrokovým drancováním národních hospodářství tiskárnou-FED. Až zkrachují všechny státy (národní hospodářství), založí tiskárna-FED, na uvedeném prostém podvodu, svou vlastní globální světovou velmoc, svůj globální stát...

V metodice TSO se s žádnými daněmi a inflacemi nepočítá, neboť opakované či trvalé okrádání občanů je tu zhola nemožné. A protože v TSO jsou v oběhu jen stárnoucí peníze, hradí dlužník věřiteli škodu v hodnotě, o kterou půjčené peníze zestárly. Jinými slovy, dlužník vrací věřiteli úvěr v hodnotě, která nezestárla...

zmp
Spatrakus
19.04.2012, 18:10:34 perpetum mobile
Reagovat

Celý tento systém je divný. Takovvé ekonomické perpetum mobille. Jedni se v něm korumpovat nechají, druzí v něm korumpují, třetí v něm to vyšetřují, čtvrtí je za to soudí, další je vězní, další o tom všem píší a natáčejí, další pro to vymýšlejí korupční zákony atd. dokola. Všichni účastnící tohoto bordelu z toho něco mají - peníze, slávu, moc. Jen obyčejní lidé oči pro pláč, když to vidí a platí.
ZMP VM
20.04.2012, 09:32:53 RE:
Reagovat


Řád sv. Dominika, kterému byl svěřen úřad katolické Inkvizice, razil následující heslo „útrpného práva“ (řečeno zjednodušeně): „Důkazem viny je utrpení obviněného!“

Ač to zní zvráceně, měli bychom se zamyslet nad tím, zda to přece jen není pravda.

Přeneseno do současných poměrů:

„Důkazem nutnosti současných zvráceností je skutečnost, že to lidé vidí a platí!“

zmp
Kristina
21.04.2012, 11:21:13 RE: perpetum mobile
Reagovat

Celý tento systém je divný a nepochopitelný z vnějšího pohledu; naším problémem je, že nedokážeme přenést pohled z úseku jednoho život ve smyslu fráze "tady a teď" na "žití ve věčnosti" a to bohužel ani většina těch, kteří "skutečně věří" na reinkarnaci a na to, že v budoucnu nastane vyrovnání všech nepravostí.

S pochopením tohoto bychom měli přijímat osud s pokorou a porozuměním pro to, že já, jako obyčejný člověk, podle Spatrakuse, vidící a platící, mohu být rád, že mě osud karmicky nezavál do skupinové duše bezcharakterních, hamižných, všehoschopných politiků nebo jiných představitelů vládnoucích mocí. Protože by se mi mohlo stát, že určitou míru svých morálních vlastností, kterou jsem si vydobyl-la v předešlých životech, bych pod přemírou negativních vnějších tlaků mohla poztrácet a do budoucích životů vstupovala s dalším zatížením.

To, v jaké sociální skupině se kdo nachází, je karmou měsíční, tzn. neměnná osudovost. Svojí vůlí vytváříme karmu budoucí, sluneční, tzn., že já, jako obyčejný vidící a platící člověk, můžu pracovat jen na své budoucí karmě, zušlechťováním morálních vlastností, podpořena silou pocházející z duchovědného učení a bytostí, které jsou schopny mi na cestě pomáhat. Pak mohu být natolik vyzbrojena, že budu schopna pomáhat při realizaci TSO. Ale nemusí to být v tomto životě.

Bohatí a mocní nejsou zas tak hloupí, aby nevěděli, že smrtí život na Zemi končí. Jejich problém je, že většinou nevěří na reinkarnaci a tak "po mně potopa". Hromadění majetku a peněz je záležitost pudová, která je usídlena v éterném těle a přenáší se do dalšího života přeměněná do těla fyzického jako slabost organismu, podléhání nemocem, atd. mj.

Když vidíme v TV starý manželský pár, který který hořekuje nad tím, že je kdosi obral o dům nad hlavou a jejich poslední úspory, vzbudí to v nás lítost, ale musíme si uvědomit, že to mohl být pár z nějaké rodiny "Janoušků, Pitrů, Krejčířů", z minulých životů, který sám na sobě musil okusit, co kdysi provedl jiným...

Jsme otroky minulosti, ale pány budoucnosti, (R.S.), to musíme mít stále na paměti a v tomto duchu bychom měli pracovat na svém životě.

 


ZMP VM
21.04.2012, 14:34:27 RE:
Reagovat


Fráze ve smyslu užívání si úseku jednoho, právě daného života se jmenuje „současnost“:

současnost = minulost + budoucnost

tady a teď = nepostižitelně prchavý okamžik mezi minulostí a budoucností

„Tady a teď“ tedy není fráze, ale zavřená brána okamžiku do věčnosti, kterou si musí každý otevřít sám. Vzpomeňte jen na biblické: „Nestarejte se, co bude zítra, pohleďte na ptáky... atd. Otec na nebesích ví, čeho je jim zapotřebí... atd.“

Jinými slovy: Myslete na věčnost v každém okamžiku (tady a teď). Nespoléhejte na to, že budou ještě jiné okamžiky...

V budoucnu jistě dojde k vyrovnání všech nepravostí. K čemu nám to však bude, když ten svůj pravý okamžik propaseme?...

Jsme-li dnes ochotni platit (přispívat) na nepravost, přestože o ní víme, pak na dané nepravosti máme konkrétně vyčíslitelný podíl, kterým se karmicky zadlužujeme. V takovém případě je marné si namlouvat, „že nás osud nezavál do skupinové duše bezcharakterních, hamižných a všehoschopných...“ Opak je pravdou. Zavál! Což na jimi páchané zlo pokorně nepřispíváme?

Výmluva válečných zločinců, že jsme jen museli poslouchat rozkazy, před karmickým soudem neobstojí. Pán karmy se nás přece bude ptát: Cos udělal pro to, aby si na žádných zločinech podíl neměl? A my budeme moci odpovědět jen docela uboze: Nic! Pokorně jsem na ně přispíval...

Vzhledem k uvedenému neustálému karmickému zatěžování nám „určitá míra morálních vlastností, kterou jsme si vydobyli v předešlých životech“ nic pomůže. Tu přece mají i aktivní zločinci.

A o jakém současném „zušlechťování morálních vlastností“ může mluvit tzv. obyčejný člověk, který pravidelně a bez odporu přispívá na financování evidentních zločinů i těch nejhrůznějších?

Nic si nenamlouvejme. Na všech současných zločinech máme konkrétní podíl, který nám bude neustále narůstat, dokud se účinně nepostaráme o to, abychom ho neměli. A máme-li při tom nějaké znalosti o duchovní vědě, tím hůř pro nás. Ač vyzbrojeni přece nic neděláme, ale pohodlně to odkládáme na příští život, ve kterém to rovněž odložíme na příště atd. donekonečna.

Totéž dělají také aktivní zločinci. Namísto aby si uvědomili svoji vinu, něco si nějak namluví, všechno si nějak omluví, takže ani případná víra v reinkarnaci a karmu na jejich konání nic nezmění...

„Když vidíme, jak někdo hořekuje, že byl obrán o dům nad hlavou a o poslední úspory“, tu si musíme přiznat, že nevíme zda si to karmicky zasloužil, takže bychom se takovým podezřením mohli dopustit zločinu „křivého nařčení“. Nejsme oprávněni činit závěry o něčem, o čem nic nevíme, neboť se tím dopouštíme zločinu, zvaného „nespravedlivý soud“...

Vedle karmy působí v našem životě také svobodná volba. Tzn., že pokud nebyla nikomu dána facka ze svobodné vůle, potud pro nikoho nemůže existovat ani nijaká karmická facka. Proto každé ubližování musíme pojímat jako zlo ze svobodné vůle zločince a nesmíme na ně přispívat, ani kdyby bylo přece jen karmické.

Karma sami si najde způsob vyrovnání, aniž by k tomu potřebovala pomoc kohokoliv, koho se v daném případě netýká. Bible praví: „Pomsta patří Bohu (karmě)!“ Pro člověka platí: Braň zlému!

Totéž říkají slova RS: „Jsme otroky minulosti, ale pány budoucnosti!“

Jinými slovy: Jsme otroky karmy, ale pány svobodné volby...

zmp
Kristina
21.04.2012, 20:06:11 RE: RE:
Reagovat

Biblické - "Nestarejte se...", bylo řečeno v době, kdy ještě nebyla v lidstvu v činnosti duše vědomá, která vede člověka ke svobodě a samostatnosti; výrok je poplatný době.

Souhlasím, že zavřenou bránu okamžiku do věčnosti si musí každý otevřít sám.

Který ten okamžik současnosti je ten pravý, co nemá být propasen? Jak to poznám? Žijeme v totalitním státě. Jsme podřízeni zákonům, které musíme dodržovat pod hrozbou sankcí, popř. uvěznění. Ráda bych se zeptala, jestli také platíte daně, poplatky u lékaře a další, s kterými nesouhlasíte, s tím, že nebudete přispívat na jimi páchané zlo? Podřízenost totalitě spadá do společné karmy společenství, národa, lidstva, která bude muset být taky vyrovnána.

Ve vašem příspěvku cítím revoluční náboj, bojovnost, chtít násilím, (obrazným), měnit poměry. Nemůžu měnit neměnitelné, pokud k tomu nejsou vytvořeny podmínky, mohu měnit pouze sebe.

Srovnání s válečnými zločinci je poněkud drsné. Víme, že tam byla většina těchto lidí, svým způsobem karmicky nazrálými, manipulována negativními duchovními bytostmi.

Určitou míru morálních vlastností má jistě i aktivní zločinec, normální člověk i zasvěcenec, ale zřejmě ne ve stejné míře.

"Když vidíme, jak někdo hořekuje...", není zločin křivého nařčení, ale poučka z duchovní vědy, která se týká každého z nás: Bije-li tě někdo holí, uvědom si, že jsi to ty sám, kdo tě tou holí bije. (R.S.)

Jsme otroky karmy měsíční, ale pány karmy sluneční.


ZMP VM
21.04.2012, 21:59:31 RE:
Reagovat


V bibli není nic poplatného době, ale dobové poměry promítá do svých podobenství, jimiž vyjadřuje časové i nadčasové skutečnosti...

Pro každého je „pravý okamžik“ jiný, podle stupně jeho zralosti. Ač „přijde jako zloděj v noci“, nade vší pochybnost ho poznáme...

Podřízenost totalitě a s tím spojené přispívání ke zlu spadá hlavně do osobní karmy. Daně neplatíme jen srážkou z příjmů, ale také s každým nákupem. Nelze se tedy daním vyhnout, pokud jsme poddáni totalitě. Jde však o to, hledat způsob, jak se z tohoto poddanství co nejdříve vymanit. A protože sám se z něho nikdo nevymaní, jde o to, jak se vymanit s dostatečným počtem bližních. To znamená, že tu nestačí myslet sobecky jen na svůj vlastní duchovní pokrok, ale nesobecky také na pokrok jiných:

„Miluj bližního svého, jako sebe samého!“...

Nemohu-li něco změnit, protože k tomu nejsou podmínky, musím usilovat o změnu těch podmínek. Podmínky se samy nezmění.

Samozřejmě, že bezprostředně mohu měnit jen sebe. Sociální podmínky však mohu měnit jen společně s jinými. Musím se tedy také starat o to, aby i jiní prohlédli, že je něco takového třeba. Jde tu však přitom současně o dvě různé věci:

1/ musím vědět, co nechci (co chci změnit)

2/ musím vědět, co chci (jakého změněného stavu chci dosáhnout)

Jedno bez druhého nefunguje.

Náš web TSO je především o tom „co chtít“. Revoluce se týkají toho „co nechtít“ a v současné době se tím zabývá spousta různých hnutí tak, že vlastně chtějí s kosmetickými úpravami zachovat to, co nechtějí. Proto se k žádným takovým údajným revolucím nehlásíme. Najde-li se však dostatek lidí usilujících o zavedení TSO, pak se jim to bez revoluce nepovede. Každá změna je násilím proti dosavadnímu stavu (poměrům). Každé úsilí je silové a tedy násilné...

Přirovnání k válečným zločincům je drsné, ale na ně platí: „Hoď po nich první kamenem, kdo jsi bez viny!“ Tím méně jsme tu oprávněni soudit, máme-li podíl na jejich zločinu. Nuže nesuďme je, ale vymaňme se z jejich spárů takovým způsobem, jakého bude třeba, pokud se svěřené moci nevzdají sami. Přece se jich nebudeme prosit...

Samozřejmě, že vina aktivního zločince je podstatně větší. To však pasivního přispívatele na jeho zločiny nijak neomlouvá, ani nezbavuje jeho podílu viny. Přesně toho se týká výrok RS:

„Bije-li tě někdo holí, uvědom si, že jsi to ty sám, kdo tě tou holí bije!“ (srovnej dominikánské „utrpení je důkazem viny“).

Citovaný výrok RS se netýká jen těch, co hlasitě hořekují, ale každého z nás, neboť i naše nespokojenost se současným stavem je vlastně jen tichý druh „hořekování“. Citování podobných výroků na adresu zoufalých není projevem soucitu (lidskosti). Ježíš Kristus nemocným nekázal, že si svou nemoc zavinili sami, ale uzdravoval je. Protože se citovaný výrok RS týká také nás, měli bychom ho otloukat o hlavu především sami sobě a nestavět se vůči takovému bití pokorně. Zde je třeba důsledně hledat, odhalovat a usilovat o odstranění příčin, abychom na našem bití neměli nijaký podíl...

Ano „Jsme otroky karmy měsíční a pány karmy sluneční“, avšak obě karmy jsou dány jen a jen naší svobodnou volbou (vůlí). Hledejme tedy způsob, jak ji správně využívat...

zmp
m15
19.04.2012, 15:26:01 masáž lidí
Reagovat

Zpráva z tisku: Indie vyvíjí mezikontinentální balistickou raketu. Konflikt mezi Indií, Čínou a Pákistánem je aktuální hrozbou. Indická raketa ale nemá dolet až na čínská milionová města. Čína má nad Indií vojenský náskok. Indie pak bude mít otevřené dvě frontové linie.

Zneklidňuje mne ta skutečnost, že se úplně normálně hovoří o tom, že je vojenský konflikt je vlastně na pořadu dne, že se s ním skoro už počítá jako se skutečností. Vše to vypadá jako masáž a příprava veřejnosti na válku.

Už to, že o tom hovořím, tak posiluji tyto síly? Jsou lidé, kteří říkají, že vůbec už ani neposlouchají zprávy, že tam je jen smrt a násilí. Je dobré ignorovat tyto informace? Jsou vlastně všeobecně stejné, liší se jen konkrétní podobou.


ZMP VM
20.04.2012, 09:22:35 RE:
Reagovat


Druhé světové válce také předcházela Stalinova masáž na východě a Hitlerova masáž na západě.

Oba se velmi nákladným způsobem připravovali na válku (oba s podporou z téhož zákulisí).

A půjdeme-li stále dál do minulosti, nebude to jiné...

Kdo o tom nechce slyšet, ten by si měl ujasnit, co si od své „hluchoty“ slibuje. Co takové ignorantsví pomohlo např. Lybijcům, Iráncům, Srbům atd.? Tyto hrozby nejsou jalové.

Ignoranti mohou namítnout, že „posloucháním“ na věci nic nezmění.

To je ovšem jen poloviční pravda. Zdravý rozum říká, že hrozí-li mi něco z jedné strany, měl bych se na druhé straně poohlédnout po nějakém protiopatření, nejlépe preventivním. Z této preventivní strany přicházejí totiž také informace. Jenže ignoranti neposlouchají žádné zprávy. Nechť se tedy nediví, až se na nich ignorované hrozby naplní. Člověk doslova umožňuje naplnění těchto hrozeb tím, že je ignoruje. Tím, že o nich mluví posiluje pocit strachu a marnosti. Mluví-li však také o účinné prevenci, posiluje naději a odvahu...

zmp
M15
18.04.2012, 21:30:31 moderna?
Reagovat

Kupkův obraz byl prodaný za 56 milionů Kč. Taková čmáranina. To jsem nakreslil v páté třídě. A co teprve nejdražší obraz světa prodaný za 3 miliardy Kč. To jsou jen nacákané kapky po obraze od štětce, škoda papíru. Jako by kravský ohon prskl na stěnu kravěnec.

Kdo vyhlašuje takové patlaniny za skvosty a kdo druhou - úplně podobnou čmáraninu za paskvil bez jakékoli hodnoty? Že jsou to jen kamarádi kamarádů, kteří díla jedněch povznášejí protekčně do síně slávy a druhé malíře bezdůvodně odsoudí k zapomnění a k příjmům na hranici nouze?


Spatrakus
18.04.2012, 22:19:56 Pablo Picasso
Reagovat

Někde ve světě v tyto dny probíhá výstava nějakého umělce, snad Hirsta?, kde jsou ve vitrínách jako nejdražší exponáty rozkládající se různé části masa z těl zvířat. Ceny takového veledíla jdou do astronomických částek. Nazývají tyto odpornosti jako dekadentní umění, nihilismus, apokalyptický pocit zmaru aj.

 

"Od té doby, co umění už není potravou těch nejlepších, může umělec použít svůj talent pro všechny proměny a nálady své fantazie. Všechny cesty jsou otevřeny intelektuálnímu šarlatánství. Lid v umění nenachází ani útěchu, ani povznesení. Ale rafinovaní, bohatí, povaleči a ti, kdož si potrpí na efekt, v něm hledají zvláštnost, originalitu, přepjatost a pohoršlivost. Já jsem kritiky uspokojil mnoha nesmysly, jichž jsem se dopustil, obdivovali je tím víc, čím míň jim rozuměli. Dnes nejsem jen slavný, ale i bohatý. Když jsem však sám se sebou, nemůžu se považovat za umělce ve velkém slova smyslu.
Velcí malíři byli Giotto, Tizian, Rembrandt a Goya. Já jsem jen klaun, co rozuměl své době a z hlouposti, smyslnosti a ješitnosti svých současníků vytřískal, co se dalo." Pablo Picasso.
ZMP VM
19.04.2012, 09:23:39 RE:
Reagovat


Vaše přirovnání ke kravskému ohonu mi připomíná projev N.S. Chruščova o umění, který mj. řekl, že něco takového svede i osel svým ocasem. Ať už máme vůči Chruščovovi jakékoliv výhrady, byl vedle Stalina a Hitlera jeden z mála mocnářů, který k tzv. „modernímu umění“ zaujal veřejně jednoznačně odsuzující stanovisko. Umění, které tito mocnáři naopak uznávali (nacionální, socialistický či jiný realismus) ovšem uměním také není. Osel ho však ocasem nenamaluje.

On není v podstatě rozdíl v tom, nakukáme-li lidem, že si mají kupovat peníze od FEDu, nebo, že mají svůj kapitál „bezpečně“ uložit do tak dementních mazanic.

Všeobecný úpadek západního výtvarného umění a veškeré kultury vůbec má dvě příčiny:

- na jedné straně je důsledkem současné materialistické i idealistické ideologie, která by se sama o sobě zvrhla jen k buclatému či strohému kýči talentovaných, ale bezduchých „umělců“

- na druhé straně mocenskou politikou totalit, které chtějí vyrábět tzv. „celebrity“ z netalentovaných ale zcela zaprodaných darebáků či oslů. Talentovaný člověk je totiž zpravidla neovladatelný, zejména je-li úspěšný...

zmp
M15
18.04.2012, 18:13:06 města
Reagovat

Mají-li být lidé potravinově i energeticky soběstační, tak to není možné ve městech. Obce mají pozemky, na kterých si vypěstují potraviny, malé vodní, větrné aj. elektrárny zajistí obecní spotřebu elektřiny. Města sice existují již od dávnověku, nevím, nakolik mohla být soběstačná, ale moderní nesoběstačná velkoměsta vznikla teprve s technickou revolucí. Jsou tedy města a velkoměsta slepou cestou vývoje společnosti? Budou se za nových podmínek města vylidňovat?
ZMP VM
18.04.2012, 20:12:03 RE:
Reagovat

Pravěká, starověká i středověká města měla mimo své hradby pozemky, takže byla potrvinově nejen soběstačná, ale ještě v přebytku (nepočítáme-li živelné katastrofy či války). Takto mohou fungovat i moderní velkoměsta, je to jen otázka vyšších nákladů na dopravu. Uvážíme-li však, že každý dnes z viditelných i neviditelných daní živí mimo svou rodinu dalších 99 neznámých osob v míře, své životní úrovně, pak to dojíždění bude relativně nepatrná zátěž. Budou přece dojíždět do práce (ZPP) 100x méně než nyní...

Lze říci, že čím více budou lidé soustředěni ve městech (ve výškovýh budovách) tím více bude volných pozemků a naopak. Je to tedy jen otázka volby životního stylu, který není snadné předvídat, neboť se bude stále měnit...

zmp
Hana
16.04.2012, 18:38:37 adopce
Reagovat

Vyšel zákon, že adoptované děti mají vědět dříve než jdou do první třídy, že jsou adoptované.

Aby neutrpěly psychickou újmu.

Je vhodné malým dětem toto říkat?
ZMP VM
16.04.2012, 21:07:44 RE:
Reagovat

Takové věci nelze řešit zákonem, neboť každé dítě je jiné. To musí být ponecháno na posouzení adoptivních rodičů, kteří nejlépe vědí, co je pro dané dítě vhodné a co ne., V nejhorším případě to nevědí stejně jako ten zvrácený zákon. Člověk se musí držet zpátky, aby neřekl něco nevhodného, typu: "takové zákony může vymýšlet jen veleučený nebo zcela zvrhlý "odborník" blbec. Proto to raději neřeknu a ani si to nechci myslet...

Nelze se divit. Máme již více než 20 let na 400 profesionálních zákonodárců, rokujících téměř denně od rána do večera. Musejí tedy stále vymýšlet nové a nové zákony, aby se nezdálo, že jsou zbyteční. A tak vymýšlejí....

zmp
M15
14.04.2012, 18:23:07 ministr se děsí popularity a tak chce dělat špatnosti
Reagovat

Kdyby mi rostla popularita, děsil bych se, že dělám něco špatně....Evidentně skončila doba, kdy už čtyřicet let evropské vlády přifukovaly životní úroveň své populace na úkor budoucích generací...

Toto jsou slova jakéhosi ministra, asi ministra financí nebo jiného lulina, ale připadá mi to přímo jako provokování.

Když bude dělat dobře, lidé ho nebudou mít rádi. Tedy aby ho lidé měli rádi, musí dělat špatně. Jen když bude dělat špatně, budou ho mít rádi. On je ale lepší než oni, on ví lépe než samotni lidé, co oni potřebují. On chce, aby ho neměli rádi, aby ho i nenáviděli. Takový je to náš malý hrdina. A tak bude dělat všechno špatně! Dle něj je to ale dobře. Není ten člověk blázen?

To je jako v Orwelově románu 1984, kde se věci také nazývají naopak. Ministerstvo lásky mučí lidi v mučírnách, ministerstvo míru vede války, ministerstvo hojnosti vede společnost do hladomoru...

V ČR se v řadách vládnoucí garnitury chápou věci následovně: dělat dobro pro lidi znamená dělat vlastně zlo a dělat zlo pro lidi je dobrem.
ZMP VM
15.04.2012, 10:38:11 RE:
Reagovat

Jak je vidět, nejste odborník...


Představte si, jak před volbami do „Bílého domu“ přijde mezi prérijní indiány agitátor Václav Pražák s následující řečí:

„Moji milí Indiáni. Vy a Vaši předkové po celá tisíciletí žijete na úkor svých potomků. Proto si ve jménu svých potomků zvolte Bílého otce, který se nebojí nepopulárních opatření.“

Tu se pozvedne Rudý náčelník a zeptá se: „O jaká konkrétní opatření se jedná?“

Václav Pražák: „Bílý otec učiní následující:

- vybije stáda bizonů která Vás živí, otráví Vaše řeky i vzduch který dýcháte

- pokácí stromy pro Vaše ohniště a zabetonuje prérii pro své továrny a supermarkety

- dá Vás přesídlit z prérie do rezervace, kde se vás tolik neuživí

- dá Vám možnost pracovat na jeho plantážích za otrockou mzdu a otrockých podmínek

- dá Vás humánně umořit hladem a nemocemi, aby nebylo zbytečných a nezaměstnaných jedlíků.“

Nato Rudý náčelník zvolá: „Rudí bratři nevolte Bílého otce, ale mně! Já nechám vše tak, jak to je!“

Jenže Václav Pražák má v rukávě poslední a nejvyšší trumf:

„Rudný náčelník je populista! Volte odpovědnou vládu Bílého otce!“

Jak to s prérijními indiány dopadlo, všichni víme...

zmp
rebel
12.04.2012, 21:30:35 sázka
Reagovat

Zaslechl jsem v hospodě, že američtí businesmani uzavřeli sázku, co všechno Češi vydrží, co vše unesou.

Je to možné?
ZMP VM
13.04.2012, 09:00:52 RE:
Reagovat


Celá historie česká je založena na jakési sázce, podobné oné „sázce“ mezi Jahvem (Bohem Hospodinem) a satanem, jíž začíná starozákonní Kniha Jobova. Protože v současnosti jsou Češi vystaveni narůstajícímu satanskému tlaku, je více než pravděpodobné, že se při tom satanisté baví uzavíráním sázek, kam až je Češi nechají dojít, než vyletí z kůže. Přes internet jsou navíc satanisty (resp. jejich přisluhovači) neustále hecováni k marné vzpouře, která nemá vést k nijaké faktické změně, aby se jim mohli vysmát...

zmp
M15
11.04.2012, 10:37:42 Island
Reagovat

Může být vzorem pro změny v zemi revoluce na Islandě, kde lidé pohnali k zodpovědnosti bankéře i politiky? Problém je ten, že o tom málo víme a také je ta země maličká a ildé se tam skoro znají jako v nějakém stotisícovém městě. Zdálky to vypadá tak, že zvolení zástupci jen hájí zájmy těch, kteří s je zvolili.
Spatrakus
11.04.2012, 16:21:11 RE: Island
Reagovat

Podívejte se třeba na http://ac24.cz/zpravy-ze-sveta/329-islandska-revoluce-navod-pro-zadluzenou-evropu

Je to normální totalta, která stojí na politických stranách, má prezidenta, ministry atd. To nemá patrně s TSO nic společného. Možná tam funguje něco jako referenda ale i to, kdo ví jak?
ZMP VM
12.04.2012, 08:21:54 RE:
Reagovat


Islandská revoluce je dokonalým příkladem jak oblbovat lidi, kteří vědí, co nechtějí, ale nevědí jak co chtít. Chtějí-li, aby státní dluhy zaplatili ti, kteří je nadělali, jak je možné, že jejich nová „vláda... dokázala prosadit nepopulární opatření k ozdravění a stabilizaci ekonomiky – včetně redukce výdajů a dramatického zvýšení mnohých daní“. To přece znamená, že ty státní dluhy zaplatí jako vždy zase oni, jako pracující. Co se tedy změnilo? Vůbec nic! Jen Islanďané ještě nevědí, že opět naletěli...

zmp
Hana
10.04.2012, 08:50:52 leváci
Reagovat

Rozvoj osobnosti dítěte odvisí i od zdánlivých maličkostí. Je dobré předělávat leváky na praváky? jestli ano, kdy nejlépe a jak?
ZMP VM
10.04.2012, 09:33:02 RE:
Reagovat


Levák či pravák představuje určitou jednostrannost. Proto nemá smysl atakovat jeho přirozenou jednostrannost převodem na opačnou jednostrannost. Má však smysl vést dítě k všestrannosti, to je učit ho zvládat tytéž úkony jak levou, tak i pravou rukou (resp. nohou). Jde o to, aby přirozeně šikovnější strana nezakrněla, zatímco cvičením přirozeně nešikovnější strany se učíme chápat mechaniku úkonů (musíme na ni myslet), které jinak děláme zcela automaticky. To má nemalý význam pro rozvíjení schopnosti samostatného poznávání.

Začít s tím můžeme kdykoliv, nejlépe při hře, kdy před dítětem děláme střídavě totéž jednou i druhou stranou. Dítě nás zcela přirozeně bude napodobovat, zvláště když ho upozorníme na to, co děláme a pochválíme ho za napodobení. V žádném případě nemá smysl o tom dítě poučovat...

zmp
Spatrakus
10.04.2012, 02:12:15 dílčí kroky zavádění TSO
Reagovat

Může se z TSO vybrat jen něco a pak se pokusit postupně uvést TSo k životu? Nejdřívě např. usilovat o to, aby obce získaly samosprávu politickou, potom postupně bude finanční samostatnost, potom kulturní? Nebo není možné TSO založit takto po kouscích?

Je možné vybrat jen nějakou část TSO, a že by fungovala v okolním totalitně řízeném systému?
ZMP VM
10.04.2012, 09:20:52 RE:
Reagovat


TSO i totalita jsou jako soukolí, v němž jedno kolečko (ustanovení) zapadá do druhého a vzájemně se podporují. Přeneseme-li nějaké ustanovení z totality do TSO nebo naopak, budeme ho muset upravit tak, aby zapadlo. To znamená, že z něj uděláme něco jiného, takže takové přenášení nemá jiný smysl, než že si namlouváme, že jsme z toho či onoho vybrali to nejlepší a proto i náš sociální model musí být ten nejlepší...

Chceme-li zavést TSO, pak ho samozřejmě zavádíme postupně, stejně jako postupně sestavujeme soukolí z jednotlivých koleček. Pokud ovšem předem nedeklarujeme, co vše chceme postupně zavést, abychom ustavili TSO, pokud lidi předem neseznámíme se sledovanou Ústavou TSO, potud jen manipulujeme s lidmi. Samozřejmě je třeba začít od ekonomiky, aby nám lidé neumřeli hladem dřív než si TSO zavedou...

zmp
M15
09.04.2012, 12:39:17 odborníci - podvodníci
Reagovat

Žasnu nad tím, jak se lidem vtlouká do hlavy, že jsou to tupci, že nic neumí, když se píše o měření nízké teploty dnešní velikonoční ráno, že ODBORNÍCI naměřili -22°C. To neodborník by to asi nenaměřil?! Dělají programové z lidí blbce a tutany, aby si vůbec nevěřili. Vymývají takto lidem mozky.

Na několika - lépe řečeno - na všech diskusích a v řadě blogů a příspěvků jsem si všiml, jak aktivisti a občani chtějí vládu odborníků. Mají nám vládnout odborníci. To jim opět asi nakukali ti politici v TV, když lidem podsouvajíí tzv. vládu odborníků a rozpočtové odpovědnosti.

Vidím ty "ODBORNÍKY". Už zde na webu TSO někdy padlo, jací mladí holobrádci, děti, které nemohou nic vědět o životě, jsou na nejvyšších místech v ČSOB, státu, stranách atd. Nyní také nějaký ambiciozní mladíček - viceguvernér nebo jakou honosnou funkci mu tam strejda udělal, za ČSOB hovořil, že chápe, že to je bolestné, ale nejde dělat nic jiné, než snižovat lidem platy, zvyšovat daně, utahovat opasky. Mléko holobrádkovi teče po bradě, v životě ten mladíček nepracoval (nemyslím práci v bance), rukama nepracoval, ale bude tady za 100 000 měsíčně plácat svoje hovadiny, zhovadilá moudra o potřebě zdražování jídla a zvyčování daní. "Odborník bankéř", debilek opakující jen to, co ho naučili ve škole. A to je evidentně mimo realitu, podvod. Učí je tam klamání a lžím. Odborně. Na to jsou jedině "Odborníci".
ZMP VM
10.04.2012, 09:37:52 RE:
Reagovat


Odborník je dobrý sluha, ale zlý pán!

Najmu-li si instalatéra, tak jen proto, aby odborně udělal to, co chci já, ne to, co chce on.

Zloděj je také odborník...

zmp


ZMP VM
08.04.2012, 22:22:54 odpověď na Petr Holy 08.04.2012, 21:03:21
Reagovat

Tož nevim. Hledám-li něco v diskusi, zadám příslušné heslo a najdu cokoliv relativně rychle. Ještě rychlejší je konkrétní příklad bez hledání "znovu" vyřešit...

Držím OS palce, aby se mu podařilo "všechny rozumné návrhy iniciativ dát dohromady do velmi přehledné a především fyzicky uskutečnitelné podoby". Jenže to, co se zdá být jednomu přehledné se jinému může zdát nepřehledné. A fyzická uskutečnitelnost není zárukou, že uskutečněné je rozumné (viz současná totalita)...

zmp

 

 


prosba
11.04.2012, 07:55:01 RE: odpověď na Petr Holy 08.04.2012, 21:03:21
Reagovat

OK. Mohu ještě poprosit o promazání těch príspěvků, které se tam opakují několikrát včetně této žádosti. Nebyl to úmysl, není mí jasné proč to tam je tolikrát (3x). Děkuji
ZMP VM
11.04.2012, 10:48:48 RE:
Reagovat


Také se mi občas přihodí, že jednu věc (nevím jak) nainstaluji dvakrát. Kolegové mi tvrdí, že to nejde odstranit.

Já programování nerozumím. Jako bývalý konstruktér (mj.) však mohu posoudit jak „konstrukce“ programu asi vzniká. Záleží jen na programátorovi, zda věc rutinně odflákne, nebo k ní přistoupí vždy znovu jako k tvůrčí práci, která ho representuje jako umělce. Obávám se však, že ji zpravidla udělá tak, aby se zákazníci na něj museli neustále znovu obracet a tak mu zajistili trvalý příjem typu „inkaso“, aby si ze zákazníků udělal dojné krávy (viz současná totalita, se kterou určitě není také on spokojen)...

zmp
Petr Holy
12.04.2012, 19:07:21 RE: RE:
Reagovat

Toto není ten případ. Mě to spíše připadá, že to odešle pokaždé, aniž je dobře opsán furt ten samý kod. Když ho třikrát špatně napíšu, tak to odešle celkem 4x. Schválně to otestuji - dobře opsaný kod
Petr Holy
12.04.2012, 19:07:34 RE: RE:
Reagovat

Toto není ten případ. Mě to spíše připadá, že to odešle pokaždé, aniž je dobře opsán furt ten samý kod. Když ho třikrát špatně napíšu, tak to odešle celkem 4x. Schválně to otestuji - dobře opsaný kod
Petr Holy
12.04.2012, 19:07:44 RE: RE:
Reagovat

Toto není ten případ. Mě to spíše připadá, že to odešle pokaždé, aniž je dobře opsán furt ten samý kod. Když ho třikrát špatně napíšu, tak to odešle celkem 4x. Schválně to otestuji - dobře opsaný kod
Petr Holy
12.04.2012, 19:11:01 RE: RE:
Reagovat

Takže to není tím kodem, ale stačí dát obyčejný refresh (F5) stránky nebo špatně opsat kod a budete to tam mít přidáno kolikrát chcete.

No moc vychytané to není, Spamaři by si tedy užili, ještě že TSO zajímá velmi malý počet lidí v tomto ohledu :-)

 

Opisování kodu je tedy chybové,
Petr Holy
12.04.2012, 19:17:25 RE: RE:
Reagovat

ale jistě máte jako moderátor patřičné příspěvky promazat
Spatrakus
08.04.2012, 15:13:50 pozemky
Reagovat

Vím, že to dnes ještě zní jako pohádka, když řeknu, že vidím nový svět, kde nebude statisíce hektarů vlastnit nějaká akciovka, sro nebo státní firma, kníže, ale pozemky, přírodní zdroje v katastru obce budou vlastně patřit všem občanům, obcím. Občané, obce se budou jako správci svého majetku o své pozemky starat asi s jinou péčí, než nynější vlastníci, kteří nechávají stavby a pozemky devastovat či chátrat, nebo naopak z nich ždímají bohatství. Dnes nikdo na tyto soukromé či státní vlastníky nemůže, nemá páku, protože takový arogantní bohatý a mocný majitel pozemku dnes řekne: To je moje, co je ti po tom, padej odsud...Obce dnes mají omezené pravomoci přimět vlastníka nakládat s pozemky dle přání obce, občanů.Vlastníci pozemků na pozemcích dělají aktivity - podnikají tak, že tím obtěžují a ničí bydlení občanů v obcích. Třeba nechají těžit lesy, budují kamenolomy, štěrkovny, staví tam doly, fabriky, které opět devastují životní prostředí občanů...aj.Jak je to krásná a skvělá myšlenka, že by pozemky byly obcí pronajímány do užívání (dispoziční právo k pozemku). Jakmile by tam někdo dělal něco, co se nelíbí lidem, stačí, aby to jediný občan zvetoval, dal před občanský soud a žádal třeba o změnu uživatele pozemků, nebo o zvýšení pronájmu za daný pozemek. Kdyby takový nějaký kníže nebo státní podnik musel platit nájem obcím za ty desetitisíce hektarů, které třeba nyní vlastní a užívá na úkor všech jím okradených občanů, tak by se hned jinak choval. A kdyby se choval arogantně nebo obtěžoval lidi, tak by mu zvedly obce nájem. To je tak jasné a přirozené, že se divím, že na toto lidi ještě nepřišli a že si to nezavedli. Převzetí pozemků a přírodních zdrojů obcemi považuji za nesmírně důležitý krok k narovnání pokřivených mezilidských vztahů, kdy občané jsou vlastně okradení bezzemci a někdo jiný vlastní jejich půdu a ještě je tak drzý, že je okrádá podruhé, když jim ještě prodává bohatství, které vytěží na jím ukradených pozemcích. Taková drzost a absurdita. A všichni politici i lidé se tváří, že to je normální. Chápu, že ti, kteří dnes takto okrádají spoluobčany se budou tvářit, že dispoziční právo k pozemku nebo k přírodním zdrojům je ale totální nesmysl, že oni si pozemky a přírodní zdroje v privatizaci právoplatně koupili, nebo je získali právoplatně v restitucích.Zatím to zní jako pohádka, že by obce poskytovaly dispoziční právo na pozemky (přírodní zdroje). Vysloveně se těším na novou dobu, že budeme žít takto nějak normálněji, že nebudeme tak sprostě podváděni, okrádaní a ožebračováni. Jaká to bude krása, žít bez těchto parazatických a zločinných pijavičích praktik nynějších mocipánů. Vím, že bych se neměl těšit, abych nebyl zklamán. Věřím stále, že se toho dožiji a že se probudí více lidí a spoluobčanů a začnou chtít žít jinak než nabízí totalita. Skutečně svobodně a lidsky důstojně.
ZMP VM
08.04.2012, 17:58:46 RE:
Reagovat


Jakmile je dispoziční právo uděleno, nelze ho vetovat. Nedodržení podmínek dispozice opravňuje obec k odejmutí disposice bez náhrady a případný spor může řešit jen občanský soud...

Obce nemohou zvedat „nájem“ kdy se jim zlíbí. Mohou jen odňat dispoziční právo a novou disposici přidělit za jiných podmínek...

I v současných totalitách platí právní zásada, že koupíme-li jakékoliv kradené zboží, nejsme jeho právoplatnými vlastníky...

zmp
Spatrakus
08.04.2012, 15:03:23 Churchil
Reagovat

Mnoho lidí nadává na kapitalismus, protestuje a chce změnu. Když se jich ale zeptáte, jak by si změnu představovali, co jim vadí atp., tak nemají žádnou kvalitní alternativu. Jen opakují odposlouchané fráze. Churchil vtipně říká: kapitalismu je vlastní jedna vada a to nerovnoměrné rozdělení bohatství, zatímco socialismu je vlastní jedna ctnost: rovnoměrné rozdělení bídy. Mnozí demonstranti ve Španělsku na generální stávce šli jen sami za sebe. Distancovali se i od odborového hnutí, které považují za koupené státem, a které usiluje jen o snížení dopadů krize na lidi, ale neřeší zločinný systém a jeho krizi. Připadá mi, že tam lidé už začínají být ostražitější na vše, nevěří už ani odborům. To je zajímavý moment. U nás se ještě Churchilovi i odborářům dost věří.
ZMP VM
08.04.2012, 17:48:11 RE:
Reagovat


Věří, nevěří, nevědí-li po případné revoluci jak dál, pak jsou revoluce na draka:

„...lidem chybí schopnost, ochotně se vpravit právě do toho, co je žádáno impulsy naší doby. A tak můžeme vidět jak lidé přicházejí k poznání, že starý světový názor ztroskotal. Nechtějí však nový, chtějí zase ten starý, aby mohli ztroskotat ještě jednou... Jsou příliš pohodlní, než aby skutečně přihlédli k tomu, čeho je zapotřebí.“ (Rudolf Steiner)

zmp


Spatrakus
05.04.2012, 17:13:28 sobectví
Reagovat

Vztah mezi rodinou, rodem a národem je ve slovních spojeních dost zřetelný. Mohl byste vysvětlit, o co tady jde, proč bojují jedny národy s druhými, kde se v lidech bere taková nenávist mezi národy? Tolik zla je v lidech. Je to založeno v podstatě národů nebo je to způsobeno jinými vlivy a když, tak jakými? Vedou-li národy duchové národů, proč se tak nenávidí? Nebo duchové to nyní nechávají na lidech? Aby se lidé ukázali, co dokážou? Potom tedy nic moc.

Je tolik zla a bolesti způsobené přírodou, stárnutím, přírodními katastrofami.

A lidé si ještě dělají zlo navíc - sami sobě. Jako by nestačilo, že máme nemoci a umřeme. Místo, abychom hledali pochopení života, krásno, nějaké věčné hodnoty, tak se zabíjíme. Je to nádherná představa, že by se lidé věnovali kultuře, sebevzdělání. Neválčili by, nedělali by na sebe bomby, tanky a intriky. Nesypali by si na hlavu chemtrails aj.

Kdo všechno, kromě těžkého postižení choleriků dělá bugr ve společnosti? Kdyby správná výchova eliminovala choleriky, kdo by se ještě kromě choleriků, které státní mašinérie po spáchání zločinů opětovně pouští mezi slušné lidi - dopouštěl násilností, vražd, krádeží a zla ve společnosti? Zlo dělají ještě i sobci a kariéristé, kteří jdou i přes mrtvoly. Není kariérista sobec, kterému se to vrazilo do touhy vyniknout nad jiné a ovládat je? Nestojí za vším ostatním kromě bláznivé cholerie sobectví? Touha po penězích, žárlivost, pomstychtivost aj?
ZMP VM
06.04.2012, 10:06:37 RE:
Reagovat


Společným jmenovatelem rodiny, rodu, kmene a národa je pokrevní příbuznost, která měla ještě v dobách řecko-latinských (ve čtvrté poatlantské epoše) nezastupitelné vývojové poslání. Tak například posláním 12 izraelských kmenů a po babylonském zajetí judského národa, bylo vyvinout rodokmen Ježíše Betlémského a Nazaretského. V tom se mu některé jiné národy snažily zabránit válkami, takže pojem „svoboda národa“ byl tehdy plně oprávněný.

Posláním současné páté epochy je dospět ke svobodě jednotlivce, silami osvojenými překonáváním zla. To znamená, že svobodný národ, v podobě národního státu či jiného druhu soudržnosti (např. v podobě světového státu vedeného určitou skupinou danou pokrevními svazky), již není oprávněný, ale dokonce se stal jedním z nejvýznamnějších druhů zla, které musí svobodomyslní jednotlivci překonat...

V současnosti vedou národy války mezi sebou s nenávistí, uměle implantovanou ze strany pokrevně příbuzné bandy bankéřů, usilujících o světovládu, či alespoň o ovládání národních států. Tomuto zlu nelze čelit silami národa, jež dnes by byly rovněž zlem. Nejde přece o to, nahradit jednu pokrevní bandu jinou. Tomuto zlu musí čelit jen svobodomyslní jednotlivci, bez ohledu na pokrevní svazky.

Zatímco pokrevní zlo všeho druhu je na tomto světě organizováno po celá dlouhá staletí i tisíciletí, svobodomyslní jednotlivci se musí teprve zorganizovat. Pokrevní zlo má tedy v tomto ohledu významný náskok a proto také má zpočátku navrch. Provádí tedy před očekávaným střetnutím různá preventivní opatření. Jednak se snaží lidem vyhnat svobodomyslnost z hlavy (nevychovaností a akademicko-školským vyplachováním mozků), jednak se snaží vyhubit pokrevní oposici a ostatní nepokrevní lidstvo decimovat ze současných sedmi miliard na jimi přijatelnou jednu miliardu snadněji ovladatelných otroků (ve jménu údajné hrozby přelidnění). Tuto špinavou práci za ně mají odvést samozřejmě jejich ekonomičtí otroci, jejichž sobectví zaručuje jejich úplatnost, nebo jejichž národní či náboženská řevnivost umožňuje vzájemné fanatické vyvražďování...

zmp
ZMP VM
05.04.2012, 10:31:21 odpověď na Hana 04.04.2012, 22:37:11 líní muži?
Reagovat


Názor, že žena a muž mají mít v rodině stejné funkce bije doslova do očí svou nepřirozeností. Může snad muž rodit? Výrazem lidské přirozenosti je také nechuť mužů k tzv. „ženským úkonům“ a nechuť žen k mužským. Mužská přirozenost se při umývání nádobí cítí být ponížena, ženské přirozenosti se příčí spravovat koloběžku. Proto osamocení muži omezují používání nádobí na pouhý kastról a lžíci, osamělým ženám doma zpravidla nic nefunguje. Protože tyto přirozené nechutě jsou v nezbytí překonatelné, probíhá právě na tomto poli feministický boj o tak zvanou „rovnoprávnost“, kterou si ovšem feministky představují jako uzákonění pozitivní diskriminace mužů. Pokud se jedna či druhá strana takové „rovnoprávnosti“ podvolí, přestože nežije osamoceně, pak v podvědomí partnerů bují skrytá nenávist, která jednou vyjde najevo v podobě exploze...

Feministická námitka, že se žena musí „ženským pracem“ učit stejně jako muž, je evidentně tendenčně jednostranná. Také muž se přece musí učit „mužským pracem“ stejně jako žena. Rozdíl je pouze v tom, že muž se mužským pracem učí snadněji a je v nich šikovnější a výkonnější než žena. Také žena se ženským pracem učí snadněji než muž a je v nich šikovnější i výkonnější než muž. I když se muž či žena naučí pracem toho druhého, přesto se jim kde mohou znechuceně vyhnou. Nikomu se nestanou koníčkem, zpravidla ani tomu, kdo to sám o sobě tvrdí...

Jednostranně tendenční je také spatřovat „zlepšení“ tam, kde se muži začínají učit ženským pracem, přičemž se opačné „zlepšení“, aby se ženy začínaly učit mužským pracem, nevyžaduje...

Logicky, stejně jako matematicky lze vyjadřovat nejen realitu, ale také naprosté iluze. Proto logika sama o sobě nic nedokazuje. Logika musí být reálná, musí respektovat realitu, jíž je například příroda nebo ženská a mužská přirozenost...

Žena ztělesňuje vnitřní řád, péči a teplo domova, jenž se bez ní mění v chlívek.

Muž ztělesňuje vnější řád, výchovu a zabezpečení, jež se bez něj mění v rozvrat...

Lidé často hovoří o intuici, aniž dokážou vysvětlit, co to je. Pojem „intuice“ se stal jakýmsi ochranným nátěrem přes pouhou pudovost. Proto se zcela oprávněně díváte skepticky na takovou „intuici“...

Slovník cizích slov praví, že intuice je „tušení, vytušení, schopnost postihnout (vytušit)“.

Podlé této akademické „definice“ by „intuitivní přístup k dítěti“ spoléhal na „předtuchu, že dítě vůbec něco potřebuje.“ Že tu předtucha zpravidla nic neznamená dokazují děti padající z oken, přejeté autem, podvyživené, překrmované, nevychované atd., atd...

Intuice je ve skutečnosti nejvyšší lidská schopnost reálného logického myšlení, jež přechází v jasnovidnost (na rozdíl od atavistické jasnozřivosti)...

zmp


ZMP VM
03.04.2012, 22:25:19 odpověď na Spatrakus 03.04.2012, 17:51:32 konkrétní případ
Reagovat


Pokud se dozvíme, že někdo chystá loupež, pak ho nemusíme zvlášť odposlouchávat, neboť to za nás zvládne operátor. Hlavně ho musíme sledovat a dopadnout při činu.

Ví-li banka, že má být vyloupena, pak si určitě čísla bankovek poznamená, což bude dělat i tak.

Protože „peníze“ na ZŽP v TSO ukrást nemá smysl, neboť ZŽP občane nelze prodat nikomu jinému, zbývají k loupeží jen peníze volného trhu, které stárnou. Pachatel tak nebude moci uloupené peníze na několik let někam schovat, ale musí je co nejdříve utratit. Tím se prozradí.

A protože v TSO peníze nedělají peníze, netisknou se libovolně a stárnou, nebude jich v oběhu tolik, co dnes a nikdo je nebude příliš hromadit jako dnes. Nebude za ně moci ani nakupovat spekulativně pozemky a nemovitosti, ani dispoziční právo na ně, neboť za takovým účelem mu je obec nejen nepronajme, ale navíc se bude zajímat, kde k tolika penězům přišel. To znamená, že v TSO zisk z bankovní loupeže nepřeváží rizika a loupit se nevyplatí...

zmp
Petr Holy
03.04.2012, 21:19:28 KULTURNÍ KONKURENCE
Reagovat

http://www.tso.cz/upload/soubory/03l._spoluprace.pdf

 

KULTURNÍ KONKURENCE

Předmětem hospodářské produkce je reprodukce kulturních produktů (viz Kulturnost - příloha č. 03h). Proto např.

v zemědělské výrobě mluvíme o tzv. „kulturách“, „monokulturách“ atp. Produkují-li pak dvě různé HO totéž zboží (např.

sádrové trpaslíky), pak si v TSO mohou vzájemně konkurovat jen kulturně:

a/ rozdílnou mírou kulturnosti produktu (kvalitou, estetikou atp.) - při stejné tržní ceně

b/ rozdílnou mírou kulturnosti produkce (zručnosti, organizace, techniky aj.), vyjádřenou oprávněně nižší tržní cenou

Ostatní druhy konkurence (klamavá reklama, dumpingové ceny atp.) mohou být občanským soudem kvalifikovány jako

poškozování „nekalou konkurencí“...

 

Návrh je to sice pěkný, ale mě by zajímal ten fyzický praktický postup jak to bude občanský soud (kdo ho volí, v jaké oblasti) určovat, že protože to je vždy subjektivní pohled.

 

Když vyrobím v případě a) o několik úrovní esteticky a kvalitativně lepší výrobek, produkt, službu – nedokážu si představit důvod proč by to mělo mít stejnou tržní cenu ?

 

Ten který to zmastil na koleně za pár hodin oproti skutečnému mistrovi a jeho věnovanému času, pak bude mít stejnou hodnotu ???

 

Tohle bych chtěl vidět posuzovat v praxi. Navíc když to budou posuzovat zase lidi (nějaký soud), kteří ani nebudou např. vědět co ta práce vůbec obnáší, tak to bude těžká subjektivita rozhodování. Celkově se mi TSO také libí, ale tyto myšlenky nedotáhnuté do praktické proveditelnosti to celkově hodně degradují po hospodářské stránce věci.

 

A je celkem jasné, že minimálně v počátku, než se to srovná budou všichni pracovat jen u soudů.

 


ZMP VM
03.04.2012, 23:11:47 RE:
Reagovat


Pilíře TSO či totality představují výklad a zdůvodnění Ústavy TSO a jejích tří příloh (Občanská smlouva, Stanovy HO TSO a Autorské právo). V ústavní metodice TSO stojí, že výkon občanského soudu přísluší kterémukoliv plnoprávnému občanovi, kterého si k tomuto účelu „zvolí“ alespoň jedna ze sporných stran, zpravidla poškozený (strana žalující).

Protože občanský soud rozhoduje jen o tom, kdo je poškozený a kdo škůdce, nemůže být jeho soud subjektivní, jak se domníváte, ale musí být založen na objektivních důkazech. Jinak by se občanský soudce nespravedlivým soudem sám stal škůdcem, žalovatelným u jiného občanského soudu...

Protože Pilíře nejsou ústavodárným návrhem, ale pouze výkladem a zdůvodněním návrhu Ústavy TSO, nikomu nic nediktují, ale v daném případě mluví o stejné tržní ceně jen proto, aby akcentovaly pouze rozdíl v kulturní úrovni konkurenčních produktů. Na volném trhu si ceny diktuje výrobce, protože svým zbožím nemůže nikoho vydírat. V TSO mají všichni ZŽP zajištěny mimo volný trh, takže na volném trhu nikdo nic kupovat nemusí, ale pouze může...

Ani občanský soud nemá s cenami na volném trhu nic společného...

Diskuse na webu TSO byla otevřena hlavně proto, abychom jeho metodiku dotáhli do praktické proveditelnosti a zejména z počátečních diskusí na starém webu se můžete dozvědět, jak mnoho k upřesňování metodiky TSO přispěly. Poslední úpravy metodiky jsme na základě diskuse provedli v loňském roce...

Protože v daném případě jde o nedorozumění, nekonečné soudy z uvedených důvodů v počátcích TSO nehrozí. I tak děkujeme za metodický příspěvek...

Nedejte se odradit. Najdete-li sebemenší nedomyšlenost, budeme Vám vděčni, upozorníte-li na ni...

I mylné námitky mají svou cenu, neboť potvrzují správnost dané metodiky a osvětlují ji z různých pohledů...

zmp


Petr Holy
05.04.2012, 13:04:20 RE: RE:
Reagovat

Dobrý den,

abych byl schopen adekvátně reagovat budu muset nastudovat všechny Vaše materiály, protože zde vstupují do diskuse vazby a souvislosti z celé TSO, které nyní neznám.

Nicméně jen letmo jsem přejel tu část o ZŽP a ZPP, ale stejně jsem neušel dojmu, že to máte v určitých zatím mě známých aspektech nevhodně zacyklované a provázané :

 

" V TSO mají všichni ZŽP zajištěny mimo volný trh, takže na volném trhu nikdo nic kupovat nemusí, ale pouze může...."

 

výtah z http://www.tso.cz/upload/soubory/03f.__zzp_a_zpp.pdf

 

" Protože ZŽP jsou zbožím, byť vyňatým z volného trhu, produkují je hospodářské organizace (HO) TSO, v nichž jsou občané v rámci své ZPP podílníky "

 

Takže člověk, který umí práci, která nespadá do oboru produktů pro zajištění ZŽP (např. ten kdo vyrábí umělecké hodnoty, ale i mnoho jiných věcí či služeb) a je automaticky nucen pro zajištění svých osobních ZŽP nejdříve odpracovat ZPP, tj. to co mu zase určí někdo jiný a až pak může dělat svou profesi. Proč ne, ale máte reálnou představu či analýzu jak to bude vlastně fungovat v reálu s celým hosdpodářstvím ? JEdiný zatím viditelný přínos bude, že se nebudou vyrábět naprosté hovadiny, jen kvůli neustálé a zbytečné expanzi (dnešní nesmyslný hospodářský růst pro stálé navyšování něčeho co není nutné) možnosti se uplatnit jakýmkoliv způsobem na trhu.

 

Jinak zcela souhlasím s tímto konceptem :

"Spolupráce pak nespočívá na odměně za práci (na mzdě), ale na podílu z výnosů, odpovídajícímu podílu na přínosech"

 

Jsem téhož názoru, že jakýkoliv stávající majitel firmy by bez lidí, kteří mu tvoří produkt neudělal vůbec nic.

Že někdo umí organizovat a někdo jiný to pak umí udělat rukama, není žádný argument pro dnešní obhajobu zisků těchto jedinců a defacto tvorby všech dnešních extrémů, které si tento systém sám vytvořil a taky si tímto již dnes neuříditelným principem kope naštěstí i svůj hodně hluboký hrob.

 

jen mě dále zajímá například:

"DVOJÍ TRH Ač má TSO pouze jednu ekonomickou sféru, přece přísně rozlišuje dvojí trh (vč. s ním spojené práce a produkce):

A/ regulovaný trh se ZŽP (základními životními potřebami) produkovanými ZPP (základní pracovní povinností)

B/ volný trh nad rámec ZŽP, jehož nabídka (služeb a zboží) je produkována dobrovolnou prací nad rámec ZPP

Regulovaný trh (A) probíhá pod dohledem samosprávní obce TSO (viz Občanská smlouva - příloha č. 01a). Na nezávadnost produktů obojího trhu (AB) dohlíží v TSO každý občan jako spotřebitel, který je k okamžitému zákroku vybaven veškerou pravomocí (občanskými právy)..."

 

Máte někde více rozepsano řádně do hloubky (praktické příklady a jejich vazby) co vše bude těmi ZŽP ?

Dále praktikcé příklady jak by nějaký občanský soud řešil problém mezi dvěma či více subjekty HO v případě sporu ?

Bude to nějaký standard platný v dané obci, okresu, kraji či státu ?

 

Máte někde více rozepsano řádně do hloubky (praktické příklady a jejich vazby i na zbývající koncepty TSO) ten hodně obecný koncept koncept 03f.__zzp_a_zpp.pdf a i další podstatné věci týkající se fungování hospodářství ??

 

Na zajištění funkčního hospodářsví lze stavět jakoukoliv změnu systému, naopak to nepůjde nikdy.

Jen dobrých myšlenek se člověk nenají :-)

 

S odpovědí nemusíte spěchat. Pracuji nyní na našem společném projektu (občanský sněm), takže budu schopen reagovat dále už jen omezeně časem, ale rád bych pochopil plně i myšlenky TSO, abych je mohl zakomponovat. Materiálu na prostudování je ale hodně a to i přesto, že jde zatím o velmi chudé koncepty na informace potřebné pro analýzu proveditelnosti a uplatnitelnosti v opravdovém životě a dennodenní praxi.

 

Nicméně by bylo vhodné všechny myšlenky TSO rozvinout do myšlenkových map, kde by byla orientace a rychlost pochopení vazeb a souvislostí zásadně rychlejší a tak bez mnoha zbytečných dotazů.

 

Díky

ZMP VM
05.04.2012, 15:08:54 RE:
Reagovat


Doporučuji v prvé řadě si důkladně prostudovat Ústavu TSO a její tři přílohy, z nichž každá zaujímá text na jednu jedinou stránku formátu A4. Tam je výslovně řečeno, že ZŽP zabezpečuje obec jen tomu, kdo o to požádá a v takové míře a skladbě o jakou požádá. Od míry ZŽP se pak odvíjí míra ZPP. Tím je zodpovězena také otázka: „co vše bude těmi ZŽP?“ ZŽP se stane vše, co si určí samotní občané. Proto tu nic nepředepisujeme, ale pouze předpokládáme, že si určí maximální možnou skladbu, v jejímž rámci bude jednotlivý občan čerpat jen to, co si sám vybere, případně ji vůbec nevyužije...

Regulovaný, stejně jako neregulovaný trh neprobíhá pod dohledem obce, ale občanů. Samosprávní obec bez občanů je jako mnohost bez jednotlivostí, to znamená, že sama o sobě vůbec neexistuje. Samospráva nemá žádnou správu nadřízenou občanům...

Občanský soudce určuje pouze konkrétní osobu škůdce a poškozeného. K tomu nijaký standard nepotřebuje a ani není možný. Míru náhrady škody si určuje sám poškozený. K tomu rovněž nijaký standard nepotřebuje aniž je nějaký možný.

Cítí-li se být škůdce poškozený (občanským soudem nebo poškozeným), může se obrátit na jiný občanský soud. To však není zadarmo a v TSO navíc platí biblická zásada: „jakou mírou měříš, takovou ti bude naměřeno!“ Jinými slovy, poškozuješ-li jiné, můžeš být také jimi poškozen! Kdo nectí práva jiných, sám svá práva pozbývá...

Každá ze tří příloh Ústavy TSO (Občanská smlouva, Stanovy HO TSO a Autorské právo) se týká výhradně jedné ze tří sfér (politiky, hospodářství a kultury). Také „Pilíře TSO a totality, jsou členěny podle těchto tří sfér. Všechny tyto materiály se věnují především obecné stránce věci, takže praktické příklady uvádějí jen v nejnutnějších případech. Praktickými příklady se zabývala a zabývá diskuse na webu TSO, která zejména ve svých počátcích (pod názvem Obnovené fórum) obsahuje spoustu praktických námitek, návrhů a řešení. Podaří-li se Vám vymyslet praktickou námitku, která v diskusi ještě neproběhla, pak před Vámi smeknu klobouk...

Zbytečných dotazů se nebojte, neboť odpověď na konkrétní dotaz je šitá na míru tazatele a stává se tím vlastně jeho dílem a srdeční záležitostí. Bez srdce je všechno obecné rozumování na draka. Rozumná metodika může říci jen co a jak. Pouze srdce ji však může přivést k realizaci. Proto nás netrápí, že návštěvníci webu TSO přibývají jen zvolna. Dáváme přednost srdečné kvalitě, před navnaděnou kvantitou. Obávám se, že Občanský sněm srdce nedoceňuje. Rád bych se mýlil...

zmp
Petr Holy
05.04.2012, 21:20:53 RE: RE:
Reagovat

Díky za odkazy,

těmi materiály než se prokoušu, tak to bude trvat nějaký měsíc.

Ale nevadí, spíše nabývám dojmu, že celé TSO je vlastně otevřený obecný návrh a jeho skutečně funkční podobu (tzn. chování a jednání lidí při takto dané svobodě rozhodování ) je možné si ověřit oproti jiným navrženým řešením, až v reálném provozu, což pro tak zásadní rozhodnutí lidí asi nebude to pravé ořechové. ALe možná se mýlím.

 

Ještě prosím o odkaz na materiály, kde je také řešen celý přechod z momentálního ekonomického marasmu na TSO řešení.

 

Děkuji a za pár měsíců se ozvu.

Petr
Petr Holy
06.04.2012, 00:24:15 RE: RE:
Reagovat

Díky za odkazy,

těmi materiály než se prokoušu, tak to bude trvat nějaký měsíc.

Ale nevadí, spíše nabývám dojmu, že celé TSO je vlastně otevřený obecný návrh a jeho skutečně funkční podobu (tzn. chování a jednání lidí při takto dané svobodě rozhodování ) je možné si ověřit oproti jiným navrženým řešením, až v reálném provozu, což pro tak zásadní rozhodnutí lidí asi nebude to pravé ořechové. ALe možná se mýlím.

 

Ještě prosím o odkaz na materiály, kde je také řešen celý přechod z momentálního ekonomického marasmu na TSO řešení.

 

Děkuji a za pár měsíců se ozvu.

Petr
ZMP VM
06.04.2012, 10:39:45 RE:
Reagovat


Lidé zvyklí na současnou obludně přebujelou a nepřehlednou legislativu, mají zpravidla za to, že Ústavní zákony (ustanovení) mají pamatovat na každý detail. Tak například se v diskusi objevila námitka, že v metodice TSO není pamatováno na problém nezaměstnanosti. Namítající byl pak velmi překvapen, že tento problém je v TSO jednou provždy vyloučen, přestože v Ústavě TSO se pojem „nezaměstnanost“, či „zaměstnanost“ vůbec nevyskytuje.

Tak jako vyučenému řemeslníkovi není třeba předepisovat každý úkon, nechceme-li ho ovšem tzv. „normováním“ okrást, tak není třeba předepisovat svobodomyslným občanům (jiní TSO nezaloží) jak si mají založením TSO nabytou svobodu udržet v každém jednotlivém případě.

Kdyby si občané měli funkčnost TSO ověřovat až po jeho založení, pak by TSO velmi rychle zase zanikl. Na vše musí Ústava pamatovat již předem. Rozplizne-li se však na zbytečnou mnohost konkrétních ustanovení, jež bude možno vykládat různě nebo se jich na jeden případ bude vztahovat více, pak se občané nikdy neshodnou. Proto je třeba velmi důsledně zvažovat, zda do Ústavy nedáváme něco zbytečného, co je v ní vyřešeno obecně (jako v případě již zmíněné nezaměstnanosti). Proto si všichni musíme dávat pozor na unáhlené soudy o metodice TSO...

Přechod z momentálního totalitního marasmu (nejen ekonomického) na TSO, řeší příloha č. 01e. „Jak zavést TSO“...

PS

Veškerá metodika TSO, včetně vysvětlujících Pilířů, má cca 80 stran textu formátu A4. Dá se tedy nastudovat ze jediný den...

zmp
Petr Holy
08.04.2012, 02:23:52 RE: RE:
Reagovat

Když bude Váš návrh stačit (na těch pár stránkách) a bude plně funkční budu jen rád.

Taky si myslím, že mnoho věcí lze zjednodušit tím, že se jednoduše zruší současné příčiny problémů, tak jak to dělá TSO.

 

Je někde umístěn soubor s aktuálním kompletním zněním celé TSO včetně těch praktických příkladů daných řešení dle TSO ?. Lze najít i popis řešení ve vztahu k okolním státům a ekonomikám a hlavně dočasné zavislosti na externích zdrojích surovin (ropa atd.)

 

našel jsem zatím tento:

http://www.tso.cz/upload/soubory/idea,_principy_a_metodika_tso.pdf

ale ten má jen 43 stran a kde tedy je ten zbytek cca 40 stran ? jsou to ty přílohy Totality a TSO, z nichž některé jsou již součástí toho 43 stránkového PDF ?

 

" Veškerá metodika TSO, včetně vysvětlujících Pilířů, má cca 80 stran textu formátu A4. Dá se tedy nastudovat ze jediný den. "

Opravuji : dá se přečíst za jediný den, nikoliv nastudovat a pochopit vazby a tím i celou myšlenku TSO

ZMP VM
08.04.2012, 10:15:08 RE:
Reagovat


Je sympatické, že chcete být tak důkladný.

Kompletní soubor metodiky TSO je pod hlavičkou „TSO“ (v řadě hlaviček: ǓVOD, TSO, DISKUSE, HISTORIE atd.).

Nejdůležitější je tu ústavní metodika ve čtyřech přílohách pod číslem 1, 1a, 1b, 1c, představující 4 stránky A4. Ty opravdu zvládnete za půl hodiny.

Pak následují dvě informativní přílohy rovněž pod číslem 1 (d, e).

Za nimi následuje 18 vysvětlujících příloh „Totalita“ a „Pilíře totality“, pod čísem 2 a 2a-q.

Nakonec následuje 14 vysvětlujících příloh „TSO“ a „Pilíře TSO“, pod číslem 3 a 3a-m.

Mimo první čtyři metodické přílohy ustavující TSO, doporučuji číst z ostatních nejdříve ty, kde by jste podle jejich názvu mohl předpokládat odpověď na případné otázky. Právě proto tyto přílohy vznikly, abychom v diskusi nemuseli stále dokola odpovídat na totéž.

Praktické příklady pak musíte vyhledávat v diskusi, která je sice rozdělena podle témat, často však jeden příspěvek zahrnuje více témat...

Vše uvedené mohu osobně garantovat...

To, co jste našel jako „http://www.tso.cz/upload/soubory/idea,_principy_a_metodika_tso.pdf“ je zpracováno jinými (obsah webu TSO je volně k disposici) a nemohou tedy garantovat, že se to zcela shoduje s obsahem webu TSO...

zmp
Petr Holy
08.04.2012, 21:03:21 RE: RE:
" Je sympatické, že chcete být tak důkladný. "

 

Milý Zdeňku,

 

to není o sympatii, ale je to nutnost !. TSO tak jak je podána, je velmi promyšlená a svým způsobem jednoduchý systém.

Osobně bych neměl jakýkoliv problém v něm žít.

 

Ale těch pár stránek ohledně samotných principů a myšlenky TSO (dají se nastudovat vcelku v přijatelné době) nedoplňují lehce dohledatelné podrobnější informace, což je škoda.

Aby člověk hledal odpověď na něco dateilnějšího v tunách textu (jen "různé k TSO" je 317 stránek ) je pak náročné, a není ani jistota, že odpověď najde.

 

Zkuste se zamyslet nad jednou věcí:

Když byste Vy sám o TSO neveděl vůbec nic, ale chtěl se dozvědět mimo základů (těch pár stránek popisů principů) i konkrétnějších věcí, souvislostí a vazeb, byl byste ochoten procházet cca 450 stran dalšího textu bez nějakého členění, které by velmi zrychlilo hledání odpovědí ?

 

Vemte si kolik je dnes různých alternativ a návrhů (TSO, ER a další) pokud byste chtěl znát i jiné návrhy řešení a nejen ten svůj, tak byste asi musel mít toto jako svou práci, abyste to vůbec byl schopný obsáhnout, nastudovat.

Tento objem informací je velmi těžké vstřebat někdy po večerech, pokud se živíte jakoukoliv jinou poctivou prací .

 

Problém všech dnešních iniciativ je přehledné, srozumitelné a nejlépe na příkladech ze života předložené vize, principy i detailní věci.

 

Věřím v sílu sdílení a v to, že v připravovaném OS (Občanský sněm) ty všechny rozumné návrhy iniciativ dáme dohromady do velmi přehledné a především fyzicky uskutečnitelné podoby.

 

 

 

 Petr Holy
06.04.2012, 19:33:19 RE: RE:
Reagovat

Díky za odkazy,

těmi materiály než se prokoušu, tak to bude trvat nějaký měsíc.

Ale nevadí, spíše nabývám dojmu, že celé TSO je vlastně otevřený obecný návrh a jeho skutečně funkční podobu (tzn. chování a jednání lidí při takto dané svobodě rozhodování ) je možné si ověřit oproti jiným navrženým řešením, až v reálném provozu, což pro tak zásadní rozhodnutí lidí asi nebude to pravé ořechové. ALe možná se mýlím.

 

Ještě prosím o odkaz na materiály, kde je také řešen celý přechod z momentálního ekonomického marasmu na TSO řešení.

 

Děkuji a za pár měsíců se ozvu.

Petr
Petr Holy
05.04.2012, 20:13:31 RE: RE:
Reagovat

Dobrý den,

abych byl schopen adekvátně reagovat budu muset nastudovat všechny Vaše materiály, protože zde vstupují do diskuse vazby a souvislosti z celé TSO, které nyní neznám.

Nicméně jen letmo jsem přejel tu část o ZŽP a ZPP, ale stejně jsem neušel dojmu, že to máte v určitých zatím mě známých aspektech nevhodně zacyklované a provázané :

 

" V TSO mají všichni ZŽP zajištěny mimo volný trh, takže na volném trhu nikdo nic kupovat nemusí, ale pouze může...."

 

výtah z http://www.tso.cz/upload/soubory/03f.__zzp_a_zpp.pdf

 

" Protože ZŽP jsou zbožím, byť vyňatým z volného trhu, produkují je hospodářské organizace (HO) TSO, v nichž jsou občané v rámci své ZPP podílníky "

 

Takže člověk, který umí práci, která nespadá do oboru produktů pro zajištění ZŽP (např. ten kdo vyrábí umělecké hodnoty, ale i mnoho jiných věcí či služeb) a je automaticky nucen pro zajištění svých osobních ZŽP nejdříve odpracovat ZPP, tj. to co mu zase určí někdo jiný a až pak může dělat svou profesi. Proč ne, ale máte reálnou představu či analýzu jak to bude vlastně fungovat v reálu s celým hosdpodářstvím ? JEdiný zatím viditelný přínos bude, že se nebudou vyrábět naprosté hovadiny, jen kvůli neustálé a zbytečné expanzi (dnešní nesmyslný hospodářský růst pro stálé navyšování něčeho co není nutné) možnosti se uplatnit jakýmkoliv způsobem na trhu.

 

Jinak zcela souhlasím s tímto konceptem :

"Spolupráce pak nespočívá na odměně za práci (na mzdě), ale na podílu z výnosů, odpovídajícímu podílu na přínosech"

 

Jsem téhož názoru, že jakýkoliv stávající majitel firmy by bez lidí, kteří mu tvoří produkt neudělal vůbec nic.

Že někdo umí organizovat a někdo jiný to pak umí udělat rukama, není žádný argument pro dnešní obhajobu zisků těchto jedinců a defacto tvorby všech dnešních extrémů, které si tento systém sám vytvořil a taky si tímto již dnes neuříditelným principem kope naštěstí i svůj hodně hluboký hrob.

 

jen mě dále zajímá například:

"DVOJÍ TRH Ač má TSO pouze jednu ekonomickou sféru, přece přísně rozlišuje dvojí trh (vč. s ním spojené práce a produkce):

A/ regulovaný trh se ZŽP (základními životními potřebami) produkovanými ZPP (základní pracovní povinností)

B/ volný trh nad rámec ZŽP, jehož nabídka (služeb a zboží) je produkována dobrovolnou prací nad rámec ZPP

Regulovaný trh (A) probíhá pod dohledem samosprávní obce TSO (viz Občanská smlouva - příloha č. 01a). Na nezávadnost produktů obojího trhu (AB) dohlíží v TSO každý občan jako spotřebitel, který je k okamžitému zákroku vybaven veškerou pravomocí (občanskými právy)..."

 

Máte někde více rozepsano řádně do hloubky (praktické příklady a jejich vazby) co vše bude těmi ZŽP ?

Dále praktikcé příklady jak by nějaký občanský soud řešil problém mezi dvěma či více subjekty HO v případě sporu ?

Bude to nějaký standard platný v dané obci, okresu, kraji či státu ?

 

Máte někde více rozepsano řádně do hloubky (praktické příklady a jejich vazby i na zbývající koncepty TSO) ten hodně obecný koncept koncept 03f.__zzp_a_zpp.pdf a i další podstatné věci týkající se fungování hospodářství ??

 

Na zajištění funkčního hospodářsví lze stavět jakoukoliv změnu systému, naopak to nepůjde nikdy.

Jen dobrých myšlenek se člověk nenají :-)

 

S odpovědí nemusíte spěchat. Pracuji nyní na našem společném projektu (občanský sněm), takže budu schopen reagovat dále už jen omezeně časem, ale rád bych pochopil plně i myšlenky TSO, abych je mohl zakomponovat. Materiálu na prostudování je ale hodně a to i přesto, že jde zatím o velmi chudé koncepty na informace potřebné pro analýzu proveditelnosti a uplatnitelnosti v opravdovém životě a dennodenní praxi.

 

Nicméně by bylo vhodné všechny myšlenky TSO rozvinout do myšlenkových map, kde by byla orientace a rychlost pochopení vazeb a souvislostí zásadně rychlejší a tak bez mnoha zbytečných dotazů.

 

Díky

Hana
01.04.2012, 19:00:34 autorita učitele
Reagovat

V několika vzdělávacích pořadech zaznělo, že je snaha, aby ve školách učitelé byli ne jako autority, ale jako průvodcové světem informací a poznání dětí. Učitelé prý stále neumějí k dětem nalézt tento nový přístup.
Mám námitku: Nový neznamená vždy také správný.

Autoritou v poznání ve škole přece musí být učitel, doma rodič. Může jednat kamarádsky, ale musí mít autoritu. Jinak by to nebyla výchova, ale nevýchova. Jak by to vypadalo, kdyby musel rodič, vychovatel bez autority prosit dítě, aby se šlo třeba umýt, uklidit si aj.


ZMP VM
01.04.2012, 20:01:57 RE:
Reagovat


Učitel bez autority nikoho nic nenaučí (viz Svěrákova Obecná škola). Průvodce bez autority není následován. Bez autority lze z informací přijímat jen pavlačové drby. Průvodce poznávajícího je svůdce nebo inkvizitor. Pravdivé poznání je ryze individuální záležitost zralých jedinců, nikoliv dětí. Děti poznávají napodobováním autorit a hrou na poznání. Bez rozvíjení poznávacích schopností v dětství, což je ve státních školách zakázáno, není v dospělosti žádného poznání. Autoritu si učitel sjedná jen tehdy, pokud mohou děti obdivovat jeho schopnosti a pokud je umí zaujmout a smysluplně zaměstnat.

Učitel, který umí k dětem nalézt tzv. „nový přístup“, není učitel, ale demagog.

Jestliže člověk nevyžije lásku k autoritě v dětství, hledá ji v dospělosti, kdy by měl být již z veškerých autorit vymaněn. Odtud nedůstojná oddanost otrockých povah k mediálním idolům. Právě takové povahy totalita potřebuje a proto si je chce takto vychovávat...

zmp
Spatrakus
31.03.2012, 17:30:53 odposlechy
Reagovat

Veksláci a zločin je nyní prorostlý až do politiky - pod rouškou tzv. lobismu (cílené ovlivňování poslanců, zákonodárné i výkonné moci*slovník wikipedie) jsou politici vydíráni nebo naopak uplácení. Považuji tzv. lobismus za legalizovanou korupci nebo dokonce za zločin na voličích. Politici potom jménem státu a dalších jeho institucí dělají takto podplacená rozhodnutí. Když je něco jménem státu nebo státní instituce, tak proti tomu nikdo nemůže nic nadělat. Když se domlouvají politici a lobisté neboli úplatkáři, tak se v tomto totálně korupčním prostředí natáčejí, odposlouchávají, špehují atd. Prezident Klaus se vyjádřil v tom smyslu, že odposlechy ničí vztahy v politice, že to tam nepatří. Na jedné straně lobisté jsou snad nejlépe placení lidé ve státě, na druhé se někomu nelíbí to, co dělají. Jak tomu bude v TSO? Co odposlechy tajných služeb nebo mafiánů?
ZMP VM
01.04.2012, 09:08:22 RE:
Reagovat


Lobismus je opravdu legalizovaná korupce (pokud uplácí) a vydírání (pokud vyhrožují a také podle svých výhrůžek konají). O tajných službách se tu již diskutovalo. V TSO nic takového není možné. Lobismem přechází politická moc ze „zástupců lidu“ na různé mafie, za nimiž stojí FED...

zmp


Spatrakus
01.04.2012, 18:02:56 odposlechy
Reagovat

Jak to, že v TSO se nic takového nemůže stát? Odposlechy v TSO snad nebudou jako důkaz - proč?
ZMP VM
01.04.2012, 19:17:40 RE:
Reagovat


Koho by jste chtěl v TSO odposlouchávat?

A co by Vaše odposlechy měly dokazovat?

zmp


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář