Jdi na obsah Jdi na menu
 


JAK ZAVÉST TSO

 příloha č. 1e

 

JAK ZAVÉST TSO

 

„Především můžeme dělat to, že se budeme snažit věci prohlédat,

chápat je opravdu s veškerou vážností.

Pak se už dostaví myšlenky, jež jsou silami schopnými působit...

Vedle všeho smutného a bolestného, co v přítomnosti vládne,

představuje to vládnoucí také osudovou zkoušku...

Pochopíme-li to, pak také nahlédneme nutnost,

aby jistý počet lidí sebral sílu a celou svojí osobností se ženoucí vlně materialismu postavil.“

(Rudolf Steiner r. 1917)

 

                Jedna věc je metodika TSO (srovnej např. pravidla hry v šachy) a jiná věc je, jak tuto metodiku uvést do praxe (jak např. uspořádat šachový turnaj). Metodiku TSO může vypracovat jednotlivec. Zavést do praxe ji však může jen dostatečný počet lidí, kteří budou chtít v TSO žít. Pokud však idea TSO osloví pouze lidský rozum, potud s ní budou lidé možná teoreticky souhlasit, ale neudělají nic pro její praktické zavedení. Pokud idea TSO osloví také lidská srdce, pak budou lidé o její praktické uskutečnění usilovat bez ohledu na překážky, jež proti ní navrší stávající totalitní režim.

                Rudolf Steiner svého času oslovil ideou TSO mocné tohoto světa. Marně! Jejich srdce tíhla k výhodám, jež právě jim poskytovala totalita. My nyní oslovujeme bezmocné tohoto světa v naději, že jejich srdce nebudou tíhnout k nevýhodám, jež právě jim totalita vnutila. Při každé změně ovšem platí zásada: Nejdříve zavést nové a pak rušit staré!

                V totalitní demokracii, v níž žijeme, je TSO možné zavést dvojím způsobem:

a/ shora - politickou stranou za TSO, která po vítězství v parlamentních volbách učiní Ústavu TSO součásti ústavy státu tak, aby ti, kteří chtějí žít v TSO, mohli být vyňati z pravomoci přetrvávajícího totalitního státu (něco takového umožňuje např. Ruská ústava).

b/ zdola - podnítí-li idea TSO dostatečný počet lidí k založení tří organizací TSO (obecní, kulturní a hospodářské), jež se navenek dokážou vyrovnat se stávajícími totalitními zákony

                Protože TSO není totalita, nemá být nikomu vnucován, ale umožněn pouze těm, kteří v něm skutečně chtějí žít. Tak se TSO stane ve svém okolí tím, čím je kvásek v chlebovém těstě a naplní poselství velkomoravského vojvody Rastislava:

„...aby i jiné kraje (jiní), když to uvidí, nás napodobily…“

                Při zavádění zdola se ovšem organizace TSO budou muset zevně podřídit zákonům totalitního státu, takže ideje TSO budou moci naplňovat především jen ve svém nitru.

                Tak jako si v životě vybíráme s kým se chceme stýkat a s kým ne, tak si musíme také dávat pozor, s kým chceme zakládat organizace TSO (obec, rodinu, živnost). Lze oprávněně předpokládat, že bezproblémoví mezi sebe problémové nepřijmou (vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá), popř. je rychle vyloučí.

                Jen při zavádění TSO shora budou moci být problémoví lidé zbavováni občanských práv (obce TSO), jakmile svou problémovost nějak projeví (způsobením škody, kverulantským zneužíváním práva veta atp.). Teprve s dospíváním dalších generací bude možné tento „výběr“ provádět předem, nepřijímáním nikoho, kdo se např. problémově projevoval už v dětství.

                Protože v totalitách volení „zástupci lidu“ svou sociální moc často prodávají bankovním klanům, které tak mohou kdykoliv a kdekoliv vyvolat jakoukoliv krizi, je základním předpokladem zavádění TSO (shora i zdola) preventivní zavedení vlastní stárnoucí měny (viz příloha PILÍŘŮ TSO - „poukázky na zboží“).

                Jakmile bude TSO jednou ustaveno, nebude ho možné zevnitř rozvrátit, neboť bude spolehlivě chráněno právem veta. Chyby, jichž se občané dopustí bez záludnosti (sám proti sobě ovšem nikdo záludně nejedná), TSO neohrožují ale naopak mobilizují k nápravě. Jde o to, aby svobodný člověk doplácel jen na své vlastní chyby, nikoli na chyby cizí (zástupců lidu aj.).

                Protože vedle TSO budou existovat také totality a protože lidé mají přirozenou svobodu volby (ač jí neumí vždy rozumně využít), budou lidé přecházet nejen z centrálního systému do decentrálního, ale i naopak. Tak se bude postupně oddělovat „zrno od plev“. Pletichaření totalitních elit však již dnes vede k sociálnímu úpadku, zatímco v TSO bude výchova ke svobodě produkovat tvořivé svobodné duchy, kteří TSO pozvednou k trojí sociální prosperitě. Nejen sociálně, ale také karmicky bude lépe nesvobodnému (pod poručníkem) v TSO, než „svobodnému“ (svévolnému) v totalitě...

                Ukázalo se, že námitky uváděné proti TSO v podstatě vystihují tři kategorie charakterů:

1. námitky hledajících, jimž nevyhovuje, aby o nich rozhodovali jiní, mají vesměs charakter oponentního řízení

2. námitky otrokářských povah, jimž vyhovuje rozhodovat za jiné, mají vesměs agresivně odmítavý charakter

3. námitky otrockých povah, jimž vyhovuje, aby za ně rozhodovali jiní, mají vesměs varovně bázlivý charakter

                Ač to může vyznít neuvěřitelně přece platí, že nejen otroci, ale i otrokáři se ve skutečnosti vlastní svobody bojí (otrocké povahy jsou mentálně závislé na otrokářích, otrokářské na otrocích)...

 

-zmp-