Jdi na obsah Jdi na menu
 


Diskuse k TSO 16

25. 1. 2014

Komentáře

Přehled komentářů

Re: Re: Re: regulace, regulativy

(zmp, 21. 12. 2014 10:19)

V naší metodice TSO, se v příloze č. 03i (SVOBODA) dočtete o samoregulaci (omezování vlastní svévole svou vlastní svobodnou vůlí). To znamená, že svoboda není bez regulace. Svobodní musejí regulovat sebe i nesvobodné. Bílá regulace omezuje nesvobodu a v vytváří v ní prostor (mantinely) pro svobodu. Černá regulace omezuje svobodu a protěžuje nesvobodu (svévoli). Například prohibice umožnila prosperitu a tedy prudký rozvoj organizovaného zločinu, jenž se nakonec zmocnil vlády i nad samotným prohibitorem (USA) a skrze něj nad celým světem (NWO).
Vaše apatie vůči regulaci (výchově) je pozoruhodná také tím, že ve svých příspěvcích vlastně neustále voláte po regulaci nějakého zlořádu...

Re: Re: Re: Re: regulace, regulativy

(rebel, 22. 12. 2014 7:43)

Nehrajete si jen se slovy?
Když reguluji v TSO, tak to nazvete, že reguluji nesvobodu a protěžuji svobodu, resp. dávám mantinely svobodě.
Když reguluji v nynější totalitě, tak to nazvete, že reguluji svobodu a upřednostňuji svévoli, sobectví.
Dejte příklady, jinak jsou to jen prázdná slova, která si účelově vypůjčujete, jak se vám to hodí (tedy, že TSO je nejlepší a totalita je nejhorší).
A jak může mít svoboda mantinely? Tady si také protiřečíte.

Nerozumím ani poslední větě:
"Vaše apatie vůči regulaci (výchově) je pozoruhodná také tím, že ve svých příspěvcích vlastně neustále voláte po regulaci nějakého zlořádu... "
Jestliže jsem apatický vůči regulaci, tak bych si regulace nevšímal?
Jenže naopak, regulaci považuji za legalizovaný zločin, tak ji nesnáším, je-li mi vnucivána.
Jsem ochoten ji přijmout, jen když sám uznám a pochopím její logické důvody, opodstatnění. Jinak regulaci, tedy i zákony beru jako vnucené zlo jen boha pustou silou mocí. Jako svobodný občan by měl člověk pochopit rozumem o co jde a ne se jen slepě podřídit.


Re: Re: Re: Re: Re: regulace, regulativy

(zmp, 22. 12. 2014 16:20)

V diskuzi na našem webu jsem již jednou uvedl, že k naší metodice TSO přikládáme přílohy (pilíře totality a pilíře TSO), abychom nemuseli stále dokola vysvětlovat to samé.
V pilířích totality naleznete celou řadu důkazů regulace svobody a protěžování nesvobody (svévole).
V pilířích TSO naleznete opak. Vám osobně jsem doporučil přečtení přílohy č. 03i (SVOBODA), abyste viděl, že v TSO se skutečně reguluje nesvoboda (bezbřehá svévole) zatímco svoboda si dává mantinely sama.
Pojem „apatie“ jsem použil omylem. Chtěl jsem říci „averze“.
TSO je školou svobody, nikoliv již sama svoboda. Ke svobodě se musí každý vychovat (proregulovat) sám...

rovnost mužů a žen před zákonem v centralistickém totalitním a decentrálním systému TSO

(rebel, 8. 12. 2014 17:51)

Jak by se dalo charakterizovat rovnost mužů a žen před zákonem?
Totalitní systémy požadují:
„důsledně uplatňovat princip rovnosti žen a mužů”
„usilovat o podporu vyššího zastoupení žen v rozhodovacích pozicích”

Co je na tom špatného?
Jak se decentrální systém TSO staví k rovnosti žen a mužů?
Patrně rozdíl bude v oblasti kulturní - myslím tím to, že muž i žena mají svoji roli, muž svoji vychovatelskou roli v rodině a žena pečovatelskou.

Pak mi to ale nesedí, protože ve sféře kulturní platí svoboda.
Tedy - nemohu někomu říkat, že to či ono nemůže nebo musí. Resp. jak by člověk měl sám ze svého nitra sám sebe omezovat, aby byl tedy svobodný - jak definuje svobodu decentrální systém TSO? Jeden bude ctít rozdělení rolí otce a matky v rodině, druhý ne.

Je-li ale obec, rodina součást sféry politické rovnosti, potom si s tím nevím rady. Zamotal jsem se dotoho.

Kdyby decentrální systém TSO chtěl nerovné zastoupení žen ve veřejném životě a firmách, asi by TSO byl přijatelnější méně, než islám. Jestli by decentrální TSO chtěl rovné zastoupení žen ve firmách či veřejném životě, v čem se liší rovnost TSO od totalitní rovnosti?

Re: rovnost mužů a žen před zákonem v centralistickém totalitním a decentrálním systému TSO

(zmp, 9. 12. 2014 10:42)

Například v islámských státech je před zákonem zvýhodněn muž, v západních demokraciích žena. Rovnost před zákonem je pouhá demagogie. Nikde neexistuje.
Nijaká „rovnost před zákonem“ není možná ani v TSO, který žádné „zákony“ mimo Ústavu nemá. A protože Ústava TSO o nijaké nerovnosti (plnoprávných občanů) nemluví, jsou si muž a žena rovny před občanským soudem, který posuzuje zda došlo či nedošlo k nějakému poškození (vč. diskriminace), bez ohledu na pohlaví.
A protože politická a kulturní sféra v TSO žádnou rozhodovací hierarchii nemá, nelze tu nijak usilovat o „vyšší zastoupení žen“. Rozhodovací hierarchie je možná jen v hospodářské organizaci TSO. Zde jsou však muži i ženy podílníky, kterým nelze předepisovat (kým a odkud?), koho si mají do hierarchie volit.
Muž a žena mají v kulturní oblasti odlišné role jen vzhledem k lidské přirozenosti. Zde se totalita snaží rozdíly potlačit chirurgicky, zvrhlými zákony o rodině atp.
Teprve v TSO bude mít každý občan možnost chopit se péče a výchovy svobodně, povznesením lidského ducha nad přirozenost determinujícího pohlaví. Ani v TSO se tedy nelze povznášet absolutně. Například ženy tu budou nadále fyzicky slabší než muži, jak je to evidentní ve sportu.
V kulturní sféře platí svoboda ducha, nikoliv rovnost těla!
Jak definuje svobodu TSO a jak má člověk sám sebe omezovat, najdete v našich Pilířích TSO (příloha č. 03i).
Zamotáváte do toho, protože jste se řádně neseznámil s návrhem Ústavy TSO, kde by jste se dočetl, že součástí sféry politické je organizace obce, nikoliv rodina, která patří do sféry kulturní....
TSO naplňuje rovnost občanskou (rovnost práv, povinností a odpovědnosti).
Totalita nenaplňuje žádnou rovnost, o „rovnosti před zákonem“ pouze žvaní...

právo veta je garancí sociální svobody?

(rebel, 19. 11. 2014 9:05)

Přemýšlím o tom, proč právo veta je garancí sociální svobody?
Jestliže budu negovat, nesouhlasit s nějakým návrhem jiného spoluobčana v svobodné samosprávné obci, jak to, že možnost říci ne, nesouhlasit je symbolem svobody?
Přeci symbolem svobody je i říci ano.
Někdo bude třeba něco říkat a tak já ho podpořím. Budu souhlasit s jeho návrhem.
I to je přece projev svobody, ne?
Nebo někde řekne - dá návrh: Nechci zde vraždění jako na Ukrajině.
Tak přeci můj souhlas s ním je právě garancí svobody a aktem sociální svobody.
Kdybych negoval a vetoval jeho postoj, tak jsem právě někým, kdo je proti lidskosti a svobodě a právu na život. nebo se pletu? Jak to je?

Re: právo veta je garancí sociální svobody?

(zmp, 19. 11. 2014 12:09)

„Opakování je matkou moudrosti! (J. A. Komenský)
Naši metodiku TSO nestačí přečíst jednou, neboť v jejích pár slovech jsou „nahuštěny“ všechny možné otázky TSO, včetně garance sociální svobody „právem veta“.
Zevní projev „ANO!“ je symbolem nesvobody!
ANO přece nemohu říci zevně sám sobě (pokud to řeknu nahlas, je to stejné, jako když si to jen pomyslím). V sociální sféře je zevně projevené ANO souhlasem s někým jiným, takže je navázáním vztahu k někomu jinému.
Metodika TSO praví (viz příloha č. 03i „Svoboda“): „Vztah“ je příčinou nesvobody! Aktem svobody může být jen „rozvázání vztahu“ (NE vztah) „právem veta“!
Pravíte-li: „...můj souhlas s ním je právě garancí svobody a aktem sociální svobody“, pak si pletete „svobodnou volbu“ se „sociální svobodou“. Kdyby šlo jen o svobodnou volbu, tak bychom TSO k ničemu nepotřebovali. Svobodnou volbu přeci máme už teď v totalitě...

Re: Re: právo veta je garancí sociální svobody?

(svobodná volba, 22. 11. 2014 23:25)

Moc tomu nerozumím.
I dnes mám svobodnou volbu, to ano.
Chcete říci, že mám svobodnou volbu jenom souhlasit a ne nesouhlasit?
Existují přece občanské aktivity, třeba Ne základnám, které právě nesouhlasili s radarem USA v Brdech.
Chci tím říci, že i dnes máme svobodnou volbu říci ne, tedy negovat vztah jako v TSO.
A nyní mi to spojte s tou sociální svobodou.
V dnešní totalitě stejně jako i v TSO mám možnost svobodné volby říci ano i ne. V čeme se tedy z tohoto hlediska liší TSO a totalita?

Re: Re: Re: právo veta je garancí sociální svobody?

(zmp, 23. 11. 2014 10:20)

Svobodnou volbu projevujete každý den nejen v politice, ale také v kultuře a ekonomice. Svobodně volíte, co si koupíte a co ne, jaké muzice dáte přednost před jinou, koho jednou za čtyři roky volíte a koho ne atp. To vše můžete svobodně volit úplně sám.
Když však chcete svoji svobodnou volbu uplatnit například proti instalaci radaru v Brdech, tu musíte vynaložit velmi náročné a dlouhodobé úsilí. Musíte zmobilizovat dostatečný houf lidí (založit občanskou iniciativu) a s nimi dlouhodobě dávat najevo svůj kolektivní nesouhlas apelováním (+ přesvědčováním, argumentováním, zdůvodňováním aj.) na mocné tohoto světa, aniž máte sebemenší záruku, že se svojí svobodnou volbou vůbec uspějete. O všem nakonec rozhodnou jiní, kterých se věc vůbec netýká a tedy zcela libovolně.
V TSO úplně stačí jen jednou vyjádřené Vaše NE (+ zdůvodnění)! A to ještě musejí přijít za Vámi, aby se Vás na to zeptali. Vaším odůvodněným NE je vše rozhodnuto. To, co tu rozhoduje však není Vaše svobodná volba, ale Vaše občanské právo, které k Vaší subjektivní svobodné volbě připojuje také objektivní občanskou moc rozhodovat o věcech, které se Vás týkají. Bez tohoto práva není nijaké sociální svobody. Bez práva veta Vaše subjektivní svobodná volba nijakým právem není. Je to jen pouhé mínění, přičemž může být každému jedno, zda si ho jen myslíte, nebo ho řeknete nahlas.
Zkrátka již dnes (v totalitě) máte svobodnou volbu „ANO či NE“ všude tam, kde to mocným nijak nevadí.
V TSO máte navíc skutečnou moc sám svoji svobodnou volbu (subjektivní svobodu) bez nejmenší námahy prosadit právem veta (NE), které Vás činí reálně sociálně svobodným. S právem veta nad sebou nemáte nijakého pána, u něhož byste se musel domáhat oprávněnosti své svobodné volby. Ke svému souhlasu (ANO) žádné právo nepotřebujete...

házení vajíček, rajčat atp. na prezidenta Zemana

(rebel, 20. 11. 2014 16:48)

Jaký je váš názor na situaci v ČR? Demonstrace proti prezidentu Zemanovi a narušení jeho projevu 17. listopadu házením předmětů po prezidentech? Není to už trochu divné? Prý Zeman je prorusky, prý mu nezáleží na lidských právech v Číně. Vždyť je to jen provokování a zloba. Jeden je takový no a druhý je zase protiruský a protičínský.
Nepoukazuje to spíše na to, že funkce jak prezident, ministr atp. jsou překonané, že už patří do středověku, protože každý člověk má jiný názor. Dva se neshodnou. Nikdo už nechce nikoho poslouchat, jen sebe...

Re: házení vajíček, rajčat atp. na prezidenta Zemana

(zmp, 21. 11. 2014 12:52)

Proruský Klaus a Zeman s jejich klikami na jedné straně a proameričtí kavárníci zvaní Havlovci či pravdo-láskaři jsou jen výkladní figury. Američtí a ruští jestřábi za nimi, jsou jen šedou zónou v pozadí. Teprve za touto šedou oponou musíte hledat skutečné loutkáře...

výčitka

(PD, Teplice , 13. 10. 2014 18:56)

Diskusi přeci nelze začínat výčitkou, …ale otázkou nebo návrhem (popř úvahou či názorem)

s výčitkou - jen v případě, že vím co druhý ví o tom, co já vím. A že vím, že oba víme, že to co víme je potřeba pro to, oč nám jde, ale neděláme to. Jde-li zde tedy o to, co se týká obou (TSO) + pak je popř. potřeba tedy výčitku použít i vůči sobě. Tedy pokud se něco týká i mne, tak si výčitkou k druhým sám mažu máslo na hlavu. Jedině v případě, že toto vše bylo splněno + že má každý jinou roli + ten dotyčný, kdo měl roli stratéga, nedělal to, co měl (co bylo domluveno) - ale ani pak si neumím představit, že bych měl dotyčnému něco vyčítat. A zde je zřejmé, že hned první věta mé úvahy ani nebyla naplněna. Prostě, řekl bych, že člověk může něco vyčítat maximálně tak sám sobě, nikdy nic druhému - protože výčitka se popř. u druhého vzbuzuje otázkou, nikoliv výčitkou. Výčitka se vzbuzuje, nikoliv oznamuje. Oznámení výčitky = kradení ‘’Já'' druhého = černá magie!!! Dle mne. Nejde mi o slovíčkaření, moralizování…přijde mi to důležité, ten duch v tom, díky kterému pak tento web šedne…ten duch tu být nesmí!

Re: výčitka

(PD, Teplice , 13. 10. 2014 19:04)

Oprava první věty, aby to samo neznělo jako výčitka -
Řekl bych, že diskusi nelze začínat výčitkou, …ale otázkou nebo návrhem (popř úvahou či názorem)…….

Re: výčitka

(PD, Teplice, 13. 10. 2014 19:23)

...a možná ani vzbuzování výčitek není v pořádku...prostě zamyslet se nad tím, nad sebou...popř. pokárat se...

Re: výčitka

(PD, Teplice, 13. 10. 2014 22:30)

...a o černé magii jsem mluvil v té věci obecně (a jen pokud se jedná o vědomé konání) - nebylo to zde k nikomu konkrétně namířeno...

Re: výčitka

(zmp, 14. 10. 2014 9:27)

"Ať rachotí,
ať se bliští,
hlavně, že se při tom myslí."
(Jan Antonín Houžvětinský - úplně vymyšlený klasik)

Re: výčitka

(zmp, 14. 10. 2014 9:28)

"Ať rachotí,
ať se bliští,
hlavně, že se při tom myslí."
(Jan Antonín Houžvětinský - úplně vymyšlený klasik)

Re: Re: výčitka

(PD, Teplice, 14. 10. 2014 12:06)

Ano, vím, ale určitá jednání prostě odrazují…chtěl jsem to jen napravit, očistit, poukázat na to, dle sebe, pokusit se o to…abych i já se mohl popř. zapojit do diskuse…jinak mi to brání…třeba i jiným…ale už v pořádku, své jsem řekl, uvidíme, jedeme dál…

Re: Re: Re: výčitka

(zmp, 15. 10. 2014 10:05)

Máte naprostou pravdu, že diskuse, má-li vést k užitečnému konci, musí mít určitý řád. Původně jsme uvažovali o tom, že tento řád sestavíme a umístíme ho před diskusní stránky. Nějak se mi však do toho nechce. Pokud se takovému řádu lidé nenaučí už ve škole (v mládí), budou o něj později jen neustále klopýtat, takže by se naše diskuse zvrtly v neustálé vyčítání porušování diskusního řádu. Takový řád jsem četl kdesi v Talmudu (v jeho českém překladu). A přesto. Znáte nějakého Žida, který umí „řádně“ diskutovat? Nechť se tedy i u nás diskutuje tak, jak komu „zobák narost“. Pokud někdo překročí snesitelnou míru, snažím se ho usměrnit. Proto na našem webu mnoho lidí nediskutuje a mnozí odpadli. O to jsou naše diskuse kvalitnější...
Máte-li kvůli absenci „řádu diskuse“ nějaké zábrany, pak si můžete být jist, že mnozí by je měli naopak právě kvůli „řádu diskuse“...

Re: Re: Re: Re: výčitka

(PD, Teplice, 15. 10. 2014 11:39)

Rozumím…ale ne, ne, hned přímo o nějaký ,,řád diskuse'' mi nešlo…něco jen zde překročilo tu míru dle mne + snaha o odblokování si prostoru pro možnou diskusi…

Ale zas nezní to zle…třeba v ''menu'' položka ‘'zpět do Školy’' - kde by byl seznam pojmů + definice………??

Jako pojmy - pravda, lež, omyl, dobro, zlo, diskuse, nihilismus, duch, duše, Já, víra, poznání, atd, atd….

Myslím tím obecně např. PRAVDA - jak se charakterizuje, jak čím se poznává, ověřuje, obhajuje,dokazuje….atd.

Ano, jsou to základy…ale lidé už často ani na pravdu nevěří - tedy nemožnost ani pravdivého poznání (zda jde opravdu o pravdu) z webu tso…ten nihilismus v podvědomí jim brání a blokuje mysl! Tomu nihilismu se nedivím, zlo hold maká naplno. Je to i následek naší totalitní minulosti i současnosti. Vždy Ti noví páni hlásají - teď to bude správně (teď to bude pravdivě), a zase nic - lidé už prostě v pravdu často nevěří (natož v poznání) - i viz má dřívější úvaha na téma boj dvou stran, obě na straně zla - třetí cesta nihilismus.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

následující »